Kostas CHRYSOGONOS : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 05-10-2018 : Coalition of the Radical Left (Grækenland)
 • 06-10-2018 / 01-07-2019 : Independent (Grækenland)

Næstformand 

 • 07-07-2014 / 24-02-2015 : Udviklingsudvalget

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Udviklingsudvalget
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Retsudvalget
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
 • 25-02-2015 / 18-01-2017 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 22-06-2016 / 09-09-2018 : Delegationen til Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Nordmakedonien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Retsudvalget

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Udvalg Cariforum-EU
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 19-01-2017 / 20-11-2018 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)  
- JURI_AD(2018)628700 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union  
- JURI_AD(2018)621111 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019  
- LIBE_AD(2018)623736 -  
-
LIBE 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's undersøgelser  
- JURI_AD(2019)630425 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's undersøgelser  
- LIBE_AD(2019)629629 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om gennemførelse af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde  
- LIBE_AD(2019)631776 -  
-
LIBE 

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Aftale om strafferetligt samarbejde mellem Eurojust og Kongeriget Danmark (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EL  
 

Η έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης συμφωνίας συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Eurojust και του Βασιλείου της Δανίας αποτελεί ένα ακόμη βήμα καλύτερης συνεργασίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων κρατών μελών και πολιτών. Γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) EL  
 

Ψηφίσαμε ως προς την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Θεωρώ απολύτως αναγκαία την ύπαρξη μηχανισμών που σχετίζονται με την άμυνα των ευρωπαϊκών κρατών, τα οποία συχνά έρχονται αντιμέτωπα με προκλητικές και επεκτατικές πολιτικές τρίτων κρατών, όπως —ιδίως— της Τουρκίας. Γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.

Den europæiske grænse- og kystvagt (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) EL  
 

Ψηφίσαμε ως προς την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Ιδιαίτερα μετά τα προβλήματα που προέκυψαν από το προσφυγικό ζήτημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου, καλούμαστε να συνεργαστούμε ώστε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε τις απαραίτητες λύσεις, κάτι που έχουν ανάγκη εκατομμύρια πολίτες. Γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Svar på spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Svar på medlemmernes forespørgsler til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om behovet for ansvarlig virksomhedsadfærd med hensyn til investering i udviklingslande  
- P8_DCL(2016)0133 - Bortfaldet  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Åbningsdato : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal underskrifter : 103 - 13-03-2017
Skriftlig erklæring om bekæmpelse af internetmobning og udbredelse af hævnporno  
- P8_DCL(2016)0123 - Bortfaldet  
Roberta METSOLA , Mairead McGUINNESS , Afzal KHAN , Eva KAILI , Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Caterina CHINNICI , Martina DLABAJOVÁ , Kostas CHRYSOGONOS , Giovanni LA VIA , Seán KELLY , Anna Maria CORAZZA BILDT  
Åbningsdato : 21-11-2016
Frist : 21-02-2017
Antal underskrifter : 73 - 22-02-2017
Skriftlig erklæring om respekt for menneskerettigheder og religiøse rettigheder i Tyrkiet  
- P8_DCL(2016)0101 - Bortfaldet  
Eva KAILI , Kostas CHRYSOGONOS , Sofia SAKORAFA , Maria SPYRAKI , Manolis KEFALOGIANNIS , Eleni THEOCHAROUS , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Theodoros ZAGORAKIS , Demetris PAPADAKIS , Nikos ANDROULAKIS  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 35 - 13-12-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse