Georgios EPITIDEIOS : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Løsgængere

Nationale partier 

  • 01-07-2014 / 22-04-2019 : Popular Association – Golden Dawn (Grækenland)
  • 23-04-2019 / 01-07-2019 : Independent (Grækenland)

Medlemmer 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udenrigsudvalget
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udenrigsudvalget

Stedfortræder 

  • 01-07-2014 / 28-06-2015 : Udvalget om International Handel
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien
  • 15-07-2015 / 18-01-2017 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Større forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 139, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EL  
 

Το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά το πέρας της αποχώρησής του από την Ένωση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλη συμφωνία προς αντικατάσταση της νυν εταιρικής σχέσης, θα αποτελεί τρίτη χώρα και ως τέτοια θα πρέπει να λογίζεται και να μεταχειρίζεται από την ΕΕ και τα εναπομείναντα κράτη μέλη.
Τυχόν απαλλαγή θεώρησης για βραχεία διαμονή για επιχειρηματικούς σκοπούς ή τουρισμό θα πρέπει να αποδίδεται τηρουμένων των απαιτήσεων ασφαλείας και με πλήρη σεβασμό στο κριτήριο της πλήρους αμοιβαιότητας (προφανώς των ελλήνων πολιτών συμπεριλαμβανομένων). Επιπλέον, θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στην εδαφική επικράτεια κάθε συμβαλλόμενου μέρους και αποδοχής αυτού, συμπεριλαμβανομένου του Γιβραλτάρ ως μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου ως ισχύει νομικώς, νομίμως και συμφώνως προς τις επιθυμίες της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών εκεί.

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) EL  
 

Καταψηφίζουμε. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών έχουν αποτύχει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ανεργίας, συνεπώς η διατήρηση τους είναι άσκοπη.

Affaldshåndtering (B8-0231/2019) EL  
 

Υπερψηφίζουμε. Η ορθή διαχείριση των αποβλήτων παίζει σημαντικότατο ρόλο στην βελτίωση του επιπέδου της δημοσίας υγείας αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om kryptering  
- P8_DCL(2016)0073 - Bortfaldet  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 56 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om forskelle i sammensætningen og kvaliteten af de produkter, der sælges på henholdsvis de østlige og de vestlige markeder i EU  
- P8_DCL(2016)0053 - Bortfaldet  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Åbningsdato : 09-05-2016
Frist : 09-08-2016
Antal underskrifter : 141 - 28-07-2016
Skriftlig erklæring om autisme  
- P8_DCL(2015)0018 - Afsluttet ved flertalsbeslutning  
Nicola CAPUTO , Enrico GASBARRA , Miriam DALLI , Marian-Jean MARINESCU , Ivan JAKOVČIĆ , Renata BRIANO , Péter NIEDERMÜLLER , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Daniel BUDA , Barbara KAPPEL , Lampros FOUNTOULIS , Milan ZVER , Ivo VAJGL , Tibor SZANYI , Kostas CHRYSOGONOS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Biljana BORZAN , Marek PLURA , José BLANCO LÓPEZ , Ivan ŠTEFANEC , Dubravka ŠUICA , Eleftherios SYNADINOS , Demetris PAPADAKIS , Igor ŠOLTES , Eduard KUKAN , Eva KAILI , Momchil NEKOV , Marlene MIZZI , Laurenţiu REBEGA , Mara BIZZOTTO , Georgios EPITIDEIOS  
Åbningsdato : 27-04-2015
Frist : 27-07-2015
Dato for vedtagelse : 27-07-2015
Underskriftsliste : P8_PV(2015)09-07(ANN03)
Antal underskrifter : 418 - 28-07-2015

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse