Enrique CALVET CHAMBON : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-11-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem

Nationale partier 

 • 20-11-2014 / 23-06-2015 : Unión, Progreso y Democracia (Spanien)
 • 24-06-2015 / 01-07-2019 : Independiente (Spanien)

Medlemmer 

 • 24-11-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 24-11-2014 / 09-03-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Palæstina
 • 24-11-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Palæstina

Stedfortræder 

 • 20-11-2014 / 12-10-2015 : Regionaludviklingsudvalget
 • 20-11-2014 / 26-05-2016 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile
 • 20-11-2014 / 26-05-2016 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 20-04-2015 / 18-01-2017 : Udvalget for Andragender
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 27-05-2016 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse
 • 19-01-2017 / 03-09-2017 : Udvalget for Andragender
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk investeringsstabiliseringsfunktion  
- EMPL_AD(2018)627842 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU  
- ECON_AD(2017)608079 -  
-
ECON 
UDTALELSE Erasmus+ og andre redskaber til fremme af mobiliteten i forbindelse med erhvervsuddannelse - en livslang læringstilgang  
- EMPL_AD(2016)569480 -  
-
EMPL 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa  
- EMPL_AD(2018)627592 -  
-
EMPL 
HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om interimsbetænkningen om FFR 2021-2027 - Parlamentets holdning med henblik på en aftale  
- EMPL_AD(2018)628615 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)  
- EMPL_AD(2018)620734 -  
-
EMPL 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) ES  
 

He votado en contra de este texto legislativo porque estimo muy peligroso establecer baremos, calificaciones y distinciones entre inversiones virtuosas e inversiones negativas, en un mundo tan complejo e interrelacionado, cuando arrastras millones y millones de recursos y dinero. Iba a abstenerme, pero he votado en contra cuando, además, veo que se acompaña de afirmaciones absolutamente contrarias a la ciencia y a la realidad. Por ejemplo, quitar a la investigación en temas nucleares de fusión nuclear por insostenible, lo que es una barbaridad. Es ya excesivo; parece que la taxonomía está al servicio de intereses financieros, corporativos y lobistas muy concretos.

Nødsituation i Venezuela (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) ES  
 

He votado a favor, aunque con reticencias, porque creo que el pueblo venezolano y la crisis humanitaria que está padeciendo necesita de todo tipo de apoyo, aunque no sea perfecto. Pero quiero dejar claro que estuve a punto de no votar a favor, por culpa del apartado 8, y hubiera votado en contra, si alguna de las enmiendas socialistas hablando de la salida pacífica hubieran pasado. No estamos en momentos de hipocresías cuando sencillamente las personas se están muriendo. Esto se parece cada vez más al problema de los Balcanes; la no intervención de Europa y Occidente, hasta que se decidieron los EE. UU., causó mucho dolor y víctimas. La salida no pacífica deja de ser indeseable a partir del momento que salva más vidas y dolor de lo que causaría no hacerlo.

Programmet for retlige anliggender (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) ES  
 

He votado en contra del informe porque, personalmente, no puedo llevar sobre mi conciencia la posibilidad de abrir una brecha a la independencia de la justicia a través de la participación de las ONG.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Svar på spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Svar på medlemmernes forespørgsler til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om støtte til "Odysseus"-initiativet med henblik på relancering af den europæiske volontørtjeneste  
- P8_DCL(2016)0105 - Bortfaldet  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Åbningsdato : 03-10-2016
Frist : 03-01-2017
Antal underskrifter : 91 - 04-01-2017
Skriftlig erklæring om arbejdsforholdene for rengøringspersonalet på hoteller i EU  
- P8_DCL(2016)0076 - Bortfaldet  
Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Enrique CALVET CHAMBON , Brando BENIFEI , Thomas HÄNDEL , Siôn SIMON , Laura AGEA , Jean LAMBERT , Kostadinka KUNEVA , Ernest URTASUN , Merja KYLLÖNEN , Eleonora FORENZA  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 76 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om Alzheimers sygdom  
- P8_DCL(2015)0057 - Bortfaldet  
Dominique BILDE , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Luke Ming FLANAGAN , Ivan JAKOVČIĆ , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Emilian PAVEL , Ruža TOMAŠIĆ , Jarosław KALINOWSKI , Brian HAYES , Romana TOMC , Sophie MONTEL , Enrique CALVET CHAMBON , Rolandas PAKSAS , Cristian-Silviu BUŞOI , Aldo PATRICIELLO , Philippe DE BACKER , Ivan ŠTEFANEC , Filiz HYUSMENOVA , Neoklis SYLIKIOTIS , Mara BIZZOTTO  
Åbningsdato : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal underskrifter : 122 - 06-01-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse