James NICHOLSON : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 13-10-2014 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem
 • 14-10-2014 / 12-12-2016 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem af bestyrelsen
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem af bestyrelsen
 • 16-01-2017 / 08-02-2017 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem af bestyrelsen
 • 09-02-2017 / 04-07-2017 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem af bestyrelsen
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem
 • 05-07-2017 / 03-07-2018 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem af bestyrelsen
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Ulster Unionist Party (Det Forenede Kongerige)

Næstformand 

 • 11-05-2017 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 14-07-2014 / 13-12-2016 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico
 • 14-07-2014 / 13-12-2016 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 14-12-2016 / 10-05-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)
 • 16-09-2014 / 18-01-2017 : Regionaludviklingsudvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regionaludviklingsudvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer  
- A8-0046/2014 -  
-
ENVI 

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden  
- AGRI_AD(2018)623919 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om henstilling til Rådet om det foreslåede forhandlingsmandat for handelsforhandlingerne med New Zealand  
- AGRI_AD(2017)608081 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om initiativ vedrørende ressourceeffektivitet: mindre madspild, større fødevaresikkerhed  
- AGRI_AD(2017)595767 -  
-
AGRI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstillinger  
- AGRI_AD(2019)630764 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000  
- AGRI_AD(2018)623916 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning  
- AGRI_AD(2018)623923 -  
-
AGRI 

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om en Europæisk dag for honning til morgenmad og en International dag for bier  
- P8_DCL(2016)0033 - Bortfaldet  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Åbningsdato : 11-04-2016
Frist : 11-07-2016
Antal underskrifter : 224 - 12-07-2016
Skriftlig erklæring om adgang til høreapparater  
- P8_DCL(2015)0069 - Bortfaldet  
Renate SOMMER , Peter LIESE , Ádám KÓSA , Françoise GROSSETÊTE , Giovanni LA VIA , Dame Glenis WILLMOTT , Pavel POC , James NICHOLSON , Stefan ECK , Gesine MEISSNER  
Åbningsdato : 02-12-2015
Frist : 02-03-2016
Antal underskrifter : 87 - 03-03-2016
Skriftlig erklæring om e-sundhed  
- P8_DCL(2015)0012 - Bortfaldet  
Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , József NAGY , Theodor Dumitru STOLOJAN , Merja KYLLÖNEN , Younous OMARJEE , Enrico GASBARRA , Mercedes BRESSO , Diane JAMES , James NICHOLSON , Simona BONAFÈ , Caterina CHINNICI , Elena GENTILE , Daniele VIOTTI , Elisabetta GARDINI , Lorenzo CESA , Michel DANTIN , Bart STAES , Alain CADEC  
Åbningsdato : 25-03-2015
Frist : 25-06-2015
Antal underskrifter : 68 - 07-07-2015

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse