David Robert BOWE : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Labour Party (Det Forenede Kongerige)

Medlemmer 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
  • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Det Midlertidige Udvalg om Humangenetik og Andre Nye Teknologier inden for Moderne Lægevidenskab
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina

Stedfortræder 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF - Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget  
- A5-0032/2001 -  
-
ENVI 
Betænkning om gennemførelsen af Rådets direktiv 96/59/EF om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) - Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik  
- A5-0379/2000 -  
-
ENVI 
Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF - Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik  
- A5-0083/2000 -  
-
ENVI 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128