Edward CZESAK : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 11-06-2015 / 01-07-2019 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem

Nationale partier 

  • 11-06-2015 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Næstformand 

  • 08-10-2015 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

Medlemmer 

  • 24-06-2015 / 18-01-2016 : Regionaludviklingsudvalget
  • 16-09-2015 / 07-10-2015 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
  • 19-01-2016 / 18-01-2017 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Det Særlige Udvalg om Terrorisme

Stedfortræder 

  • 12-06-2015 / 18-01-2017 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027  
- IMCO_AD(2018)627039 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden  
- IMCO_AD(2018)625314 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019  
- ITRE_AD(2018)623785 -  
-
ITRE 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) PL  
 

Zdecydowanie sprzeciwiam się agresji i aktom nienawiści, a zwłaszcza przemocy fizycznej w życiu społecznym i politycznym. Mój kraj – Polska – od zawsze sprzeciwiał się obydwu totalitaryzmom, a Polacy za walkę z nimi zapłacili najwyższą cenę. Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego lub nawoływanie do nienawiści w polskim prawie karnym podlega penalizacji.
Dostrzegam ten problem i jego powagę. Uważam jednak, iż tego typu rezolucja nie powinna stać się pretekstem do osiągania celów politycznych w starciu pomiędzy skrajną lewicą i prawicą. Nie akceptuję jednostronnych, wybiórczo dobranych przykładów z Polski, często o charakterze prowokacji, fałszujących obraz mego kraju. Powstrzymam się przed podawaniem znacznie poważniejszych przykładów z innych niż Polska państw członkowskich, bo to nie służy unijnej współpracy. Zawsze uważałem, że nadmierna polityczna ingerencja w sprawy suwerennych państw jest sprzeczna z wartościami głoszonymi przez Unię Europejską. W związku z powyższym głosowałem przeciw tej rezolucji.

Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) PL  
 

Delegacja polska w grupie ECR poparła w głosowaniu sprawozdanie dotyczące WRF po roku 2020, ponieważ opowiada się ono za wypełnieniem luki po brexicie, a także za zapewnieniem dodatkowych środków na nowe priorytety UE.
Według tego sprawozdania w nowym budżecie środki na fundusz spójności i WPR mają zostać zapewnione przynajmniej na dotychczasowym poziomie i, co więcej, zawiera ono apel do Komisji o wyrównanie dopłat bezpośrednich między „starymi” i „nowymi” krajami członkowskimi (kompromis 42).
Nawet zawarte w kompromisie 58 wezwanie Komisji „do zaproponowania mechanizmu, dzięki któremu państwa członkowskie nieprzestrzegające wartości określonych w artykule 2 Traktatu mogą podlegać konsekwencjom finansowym”, jest zapisane w taki sposób, że nie stwarza zagrożenia dla polskich interesów (w sprawie kompromisu 58 delegacja polska w grupie ECR głosowała przeciw).

Gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) PL  
 

Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) – część Planu Inwestycyjnego dla Europy, znanego również jako plan Junckera – zostało przyjęte w dniu 25 czerwca 2015 r. EFSI jest w istocie gwarancją w wysokości 21 miliardów euro dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), która zapewnia EBI dodatkową zdolność kredytową, dzięki czemu może zmobilizować do 315 mld euro na projekty inwestycyjne o wyższym profilu ryzyka, nie tracąc ratingu potrójnego A.
EFSI został utworzony na początkowy okres trzech lat, chociaż już w dniu 14 września 2016 r. Komisja zaproponowała przedłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. wraz z ulepszeniami funduszu i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (EIAH). EFSI funkcjonuje już przez około 1,5 roku.
Sprawozdanie ocenia dotychczasowe wdrożenie rozporządzenia w sprawie EFSI i zawiera zalecenia dotyczące ulepszeń, zwłaszcza w świetle wniosku Komisji dotyczącego rozszerzenia EFSI. EFSI z ilościowego punktu widzenia przyniósł spodziewane rezultaty w stosunku do benchmarku w wysokości 315 mld euro w danym przedziale czasowym, podczas gdy w oknie MŚP wyniki te nawet przekroczyły oczekiwania. Pozytywnie oceniam funkcjonowanie EFSI i mam nadzieję, iż to narzędzie będzie skutecznie wspierać inwestycje w Unii Europejskiej. Zagłosowałem za przyjęciem sprawozdania.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om anerkendelse af fedme som en kronisk lidelse  
- P8_DCL(2016)0037 - Bortfaldet  
Alfred SANT , Enrico GASBARRA , Marc TARABELLA , Fabio Massimo CASTALDO , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ivan JAKOVČIĆ , Edward CZESAK , Ángela VALLINA  
Åbningsdato : 11-04-2016
Frist : 11-07-2016
Antal underskrifter : 144 - 12-07-2016
Skriftlig erklæring om en fælles kamp mod terrorisme  
- P8_DCL(2016)0028 - Bortfaldet  
József NAGY , Monika BEŇOVÁ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ruža TOMAŠIĆ , Tomasz Piotr PORĘBA , Adam GIEREK , Ivan ŠTEFANEC , Alessandra MUSSOLINI , Salvatore Domenico POGLIESE , Elisabetta GARDINI , Edward CZESAK  
Åbningsdato : 11-04-2016
Frist : 11-07-2016
Antal underskrifter : 71 - 12-07-2016
Skriftlig erklæring om anlæggelsen af den strategiske transportvej Via Carpathia i EU's østlige regioner  
- P8_DCL(2016)0019 - Bortfaldet  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Åbningsdato : 07-03-2016
Frist : 07-06-2016
Antal underskrifter : 61 - 08-06-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse