Stefano MAULLU : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 13-07-2015 / 11-12-2018 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem
 • 12-12-2018 / 01-07-2019 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem

Nationale partier 

 • 13-07-2015 / 28-11-2018 : Forza Italia (Italien)
 • 29-11-2018 / 01-07-2019 : FRATELLI D' ITALIA (Italien)

Næstformand 

 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Kultur- og Uddannelsesudvalget

Medlemmer 

 • 07-09-2015 / 18-01-2017 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 07-09-2015 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Kultur- og Uddannelsesudvalget

Stedfortræder 

 • 01-09-2015 / 18-01-2017 : Retsudvalget
 • 01-09-2015 / 11-12-2018 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 19-01-2017 / 11-12-2018 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 19-01-2017 / 11-12-2018 : Retsudvalget
 • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Transport- og Turismeudvalget
 • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Israel

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU  
- CULT_AD(2016)578762 -  
-
CULT 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)  
- CULT_AD(2018)626720 -  
-
CULT 
UDTALELSE om en europæisk indsats for bæredygtighed  
- CULT_AD(2017)601004 -  
-
CULT 

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Større forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 139, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Protokol til aftalen mellem EU og Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, og om Eurodac (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) IT  
 

Ho votato favorevolmente la proposta di decisione del Consiglio sull'accordo col Regno di Danimarca poiché ritengo che faciliti le attività congiunte di contrasto ai sospettati di aver commesso un reato grave, in particolare di terrorismo internazionale.
Grazie a questo accordo infatti si potrà chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli inseriti da altri Stati partecipanti e conservati nella banca dati Eurodac, nel caso in cui esse intendano stabilire l'identità o ottenere ulteriori informazioni su una persona.

Oprettelse af Horisont Europa –om reglerne for deltagelse og formidling (A8-0401/2018 - Dan Nica) IT  
 

Ho votato a favore della proposta della Commissione perché credo che sia importante dare una continuità al lavoro svolto con Orizzonte 2020 nella creazione di una base scientifica e innovativa in Europa.
In particolare ritengo necessario l'aumento del bilancio complessivo da destinare al programma legato soprattutto al livello di remunerazione dei ricercatori dei paesi in via di allargamento.

Programmet til gennemførelse af Horisont Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) IT  
 

Ho votato a favore della proposta della Commissione perché credo che sia importante dare una continuità al lavoro svolto con Orizzonte 2020 nella creazione di una base scientifica e innovativa in Europa.
In particolare ritengo necessario l'aumento del bilancio complessivo da destinare al programma legato soprattutto al livello di remunerazione dei ricercatori dei paesi in via di allargamento.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Individuelle beslutningsforslag  
Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Antagelige forslag henvises til det korresponderende udvalg, som afgør, hvilken procedure der skal anvendes. Artikel 143

FORSLAG TIL BESLUTNING om indførelse af en europæisk dag for middelhavskost  
- B8-0595/2018  

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om regulering af bredbånd  
- P8_DCL(2016)0091 - Bortfaldet  
Michela GIUFFRIDA , Andrea COZZOLINO , Stefano MAULLU , Salvatore CICU , Alfred SANT , Raffaele FITTO , Marlene MIZZI , Takis HADJIGEORGIOU , Theodoros ZAGORAKIS , Eric ANDRIEU , Patricija ŠULIN  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 63 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om nødvendigheden af at bevare Rusland som en strategisk partner for EU  
- P8_DCL(2016)0064 - Bortfaldet  
Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Dario TAMBURRANO , Stefano MAULLU , Dominique BILDE , Alessandra MUSSOLINI , Marie-Christine ARNAUTU , Aldo PATRICIELLO , Mireille D'ORNANO  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 29 - 13-12-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om medlemmers deltagelse i begivenheder, som arrangeres af tredjemand