Jordi SOLÉ : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 03-01-2017 / 01-07-2019 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

  • 03-01-2017 / 01-07-2019 : Esquerra Republicana de Catalunya (Spanien)

Medlemmer 

  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udenrigsudvalget
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetudvalget
  • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet

Stedfortræder 

  • 19-01-2017 / 13-12-2017 : Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Underudvalget om Menneskerettigheder
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
  • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier  
- BUDG_AD(2018)625488 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed  
- FEMM_AD(2018)623716 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om gennemførelse af instrumentet for udviklingssamarbejde, instrumentet for humanitær bistand og Den Europæiske Udviklingsfond  
- BUDG_AD(2018)616589 -  
-
BUDG 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne  
- AFET_AD(2019)630541 -  
-
AFET 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil  
- AFET_AD(2019)630542 -  
-
AFET 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for retlige anliggender  
- FEMM_AD(2018)628459 -  
-
FEMM 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Mindre forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille mindre forespørgsler til skriftlig besvarelse til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 130a, bilag III

Større forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 139, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 

. – It is beyond doubt that I fully support the free movement of persons and that UK nationals should be able to enter the Schengen area without visas and EU citizens should be able to enter the UK. However, I strongly disagree with the removal of the rapporteur against his will due to pressure from Spanish MEPs from the EPP, S&D and ALDE to secure the inclusion of a footnote describing Gibraltar as a colony. As this could set an unacceptable precedent, and I support Gibraltarʼs right to self-determination, I voted against the report on a ʻvisa waiver for UK nationals after Brexitʼ.

Ophavsret på det digitale indre marked (A8-0245/2018 - Axel Voss) EN  
 

. – I voted against the reform of the Directive on Copyright in the Digital Single Market. I respect the rights of the creators and I consider that it is essential to establish a regulation that protects them adequately, but I am not satisfied with the current reform proposal, especially for the incorporation of two elements - the so-called ‘link tax’ and the ‘Upload filters’ - which under the guise of guaranteeing fair remuneration for authors, end up benefitting large search engines and platforms to the detriment of their competitors. Due to the rejection of the amendments that had been proposed by the Greens/EFA, and that raised alternatives to the most controversial aspects, we voted against the directive.
I will continue working to achieve a regulation that guarantees both copyright and freedom of expression, since I believe that they should be perfectly compatible.

Situationen i Venezuela (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019) EN  
 

. – I voted against the resolution of 31 January 2019 on the situation in Venezuela, which recognises Mr. Guaidó as the legitimate interim President of Venezuela. I decided to vote against this resolution because my position was fully covered by the resolution tabled by my own group – Greens/EFA – in which there is no unilateral recognition of Mr. Guaidó as President of Venezuela, but instead there is a condemnation of the escalation of violence in Venezuela, as well as an honest call on all sides to enter into an inclusive and credible dialogue aimed at finding a long-term and lasting solution.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Individuelle beslutningsforslag  
Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Antagelige forslag henvises til det korresponderende udvalg, som afgør, hvilken procedure der skal anvendes. Artikel 143

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om medlemmers deltagelse i begivenheder, som arrangeres af tredjemand