Barbara WEILER : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Tyskland)

Medlemmer 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN)
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Det Særlige Udvalg om Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge

Stedfortræder 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetkontroludvalget
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetkontroludvalget

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om garanti for uafhængige konsekvensanalyser  
- IMCO_AD(2010)448966 -  
-
IMCO 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om fødevarekrisen, svindel i fødevarekæden og kontrollen heraf  
- IMCO_AD(2013)516893 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgangen for tredjelandes varer og tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige indkøb og procedurer for støtte til forhandlingerne om adgang for Unionens varer og tjenesteydelser til tredjelandes markeder for offentlige indkøb  
- IMCO_AD(2013)510696 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer  
- IMCO_AD(2012)489694 -  
-
IMCO 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse