Roberta ANGELILLI : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Gruppen Union for Nationernes Europa - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Alleanza nazionale (Italien)

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Golfstaterne, herunder Yemen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Golfstaterne, herunder Yemen
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Regionaludviklingsudvalget
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz, Island og Norge og Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Regionaludviklingsudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udenrigsudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Underudvalg om Menneskerettigheder

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen af videospil  
- LIBE_AD(2009)415189 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et særprogram om bekæmpelse af vold (Daphne), forebyggelse af narkotikamisbrug og information af offentligheden for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed  
- LIBE_AD(2006)370115 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed og om berigtigelsesretten i forbindelse med den europæiske industris konkurrenceevne inden for audiovisuelle tjenester og informationstjenester  
- LIBE_AD(2005)353374 -  
-
LIBE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om hastesamarbejde om at finde savnede børn  
- P6_DCL(2008)0036 - Vedtaget  
Edward MCMILLAN-SCOTT , Roberta ANGELILLI , Glenys KINNOCK , Evelyne GEBHARDT , Diana WALLIS  
Åbningsdato : 21-04-2008
Frist : 24-07-2008
Dato for vedtagelse : 02-09-2008
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P6_TA(2008)0391
Antal underskrifter : 418 - 24-07-2008
Skriftlig erklæring om den kraftige stigning i pædofili på internettet  
- P6_DCL(2008)0017 - Bortfaldet  
Cristiana MUSCARDINI , Gerardo GALEOTE , Anna ZÁBORSKÁ , Roberta ANGELILLI , Daniel DĂIANU  
Åbningsdato : 10-03-2008
Frist : 19-06-2008
Antal underskrifter : 193 - 19-06-2008
Skriftlig erklæring om "dys"-kriminering og social udelukkelse af "dys"-børn  
- P6_DCL(2007)0064 - Vedtaget  
Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT , Kathy SINNOTT , Roberta ANGELILLI , Anna ZÁBORSKÁ  
Åbningsdato : 18-06-2007
Frist : 25-10-2007
Dato for vedtagelse : 13-11-2007
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P6_TA(2007)0506
Antal underskrifter : 432 - 25-10-2007

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.