Johannes BLOKLAND : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 25-07-2004 : Gruppen for Selvstændighed/Demokrati - Medlem af bestyrelsen
 • 26-07-2004 / 12-02-2007 : Gruppen for Selvstændighed/Demokrati - Kasserer
 • 13-02-2007 / 29-01-2008 : Gruppen for Selvstændighed/Demokrati - Formand for bestyrelsen
 • 30-01-2008 / 08-05-2008 : Gruppen for Selvstændighed/Demokrati - Kasserer
 • 09-05-2008 / 13-07-2009 : Gruppen for Selvstændighed/Demokrati - Formand for bestyrelsen

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Parti (Nederlandene)

Næstformand 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 14-09-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan og EU-Usbekistan og for Forbindelserne med Tadsjikistan, Turkmenistan og Mongoliet
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 13-09-2004 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 15-09-2004 / 14-01-2007 : Transport- og Turismeudvalget
 • 18-11-2004 / 12-12-2006 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Transport- og Turismeudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Transport- og Turismeudvalget

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/15/EF om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter  
- TRAN_AD(2009)416565 -  
-
TRAN 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer  
- TRAN_AD(2008)402847 -  
-
TRAN 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om fremme af elbiler  
- P6_DCL(2009)0019 - Bortfaldet  
Hanne DAHL , Carl SCHLYTER , Johannes BLOKLAND  
Åbningsdato : 18-02-2009
Frist : 07-05-2009
Antal underskrifter : 44 - 08-05-2009
Skriftlig erklæring om muligheden for at lade det mål at dække 10 % af energiforbruget med biobrændstoffer gælde for vedvarende energi i stedet  
- P6_DCL(2008)0055 - Bortfaldet  
Hanne DAHL , Carl SCHLYTER , Johannes BLOKLAND  
Åbningsdato : 16-06-2008
Frist : 23-10-2008
Antal underskrifter : 35 - 23-10-2008
Skriftlig erklæring om en opfordring til De Forenede Nationer om at udarbejde en international traktat om et fuldstændigt forbud mod abort og eutanasi  
- P6_DCL(2005)0012 - Bortfaldet  
Maciej Marian GIERTYCH , Johannes BLOKLAND , Kathy SINNOTT , Patrick LOUIS  
Åbningsdato : 07-03-2005
Frist : 07-06-2005
Antal underskrifter : 33 - 07-06-2005

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.