Carlos CARNERO GONZÁLEZ : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 27-05-2009 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 27-05-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene
 • 15-09-2004 / 27-05-2009 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-samarbejdet
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 31-01-2007 / 27-05-2009 : Udvalget om International Handel
 • 14-03-2007 / 27-05-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udenrigsudvalget
 • 15-09-2004 / 27-05-2009 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
 • 05-07-2006 / 14-01-2007 : Udvalget for Andragender
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udenrigsudvalget
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget for Andragender
 • 31-01-2007 / 27-05-2009 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 31-01-2007 / 27-05-2009 : Udvalget for Andragender

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE med anbefalinger til Kommissionen om retningslinjer for et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelsen af borgerinitiativet  
- PETI_AD(2009)416357 -  
-
PETI 
UDTALELSE om Parlamentets nye rolle og ansvar ved gennemførelsen af Lissabontraktaten  
- PETI_AD(2008)405973 -  
-
PETI 
UDTALELSE om traktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab  
- INTA_AD(2007)398481 -  
-
INTA 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.