Milan BRGLEZ : Skriftlige stemmeforklaringer 

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) SL  
 

Skupna zunanja in varnostna politika je področje delovanja EU, na katerem države članice EU kot skupnost uveljavljajo svoje ključne prednosti in interese ter promovirajo vrednote EU v širši mednarodni skupnosti. Ob novih virih in oblikah groženj varnosti v evropski soseščini in na globalnem nivoju je razumljivo, da države članice EU skušajo krepiti sodelovanje tudi na obrambnem področju ter optimizirati obrambno sposobnost s sodelovanjem s partnerskimi organizacijami, med drugim (a ne zgolj!) z zvezo NATO.
Vendar pa mora EU kot unikaten primer miroljubnega sodelovanja evropskih držav po drugi svetovni vojni tudi na področju varnosti in obrambe, izhajajoč iz temeljnih pogodb ter političnih usmeritev za krepitev socialne dimenzije EU, primarno zagovarjati in krepiti človekovo varnost ter pri odgovarjanju na varnostne grožnje (še posebej kibernetske in hibridne grožnje) skrbeti za ravnovesje med varnostjo in svobodo posameznikov. Ker je v Letnem poročilu o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike namesto cilja zagotavljanja človekove varnosti v ospredje postavljeno dvigovanje obrambnih izdatkov na 2 % BDP letno in ker poročilo ne odseva duha slovenske ustave, ki določa, da mora izhodišče (državne) obrambe biti predvsem mirovna politika ter kultura miru in nenasilja, sem glasoval proti končnemu besedilu poročila.

Offentlig forskelsbehandling af og hadefulde udtalelser om LGBTI-personer, herunder LGBTI-fri områder (B9-0234/2019) SL  
 

V demokratičnih družbah je uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin zamejeno z njihovo odgovorno rabo, ki preprečuje in prepoveduje zlorabe pravic ter poseganje v pravice drugega.
Vztrajanje na neabsolutni naravi pravic je še posebej pomembno za preprečevanje sovražnega govora, ki je tipično usmerjen proti pripadnikom manjšin in ranljivih skupin, kakršne so LGBTI osebe. Preprečevanje ter stroga obsodba sovražnega govora in diskriminacije sta nujna za zaščito pravic LGTBI oseb, vseh pripadnikov manjšin in oseb z nevečinsko identiteto ter za ohranjanje vladavine prava, človekovih pravic in družbenega sožitja.
Dopuščanje sleherne nestrpnosti in diskriminacije proti komurkoli slabi kohezivnost in dejansko demokratičnost družbe. Zanju ne obstaja nobeno opravičilo. Kakršnakoli relativizacija kršenja človekovih pravic s sklicevanjem na tradicijo, zgodovinske okoliščine ali verske razloge je nedopustna. Sama misel na obstoj območij, ki so »očiščena« LGBTI oseb, je grozljiva in nas vrača v neke minule čase, za katere smo si obljubili, da se ne bodo nikoli več ponovili.
Ker resolucija strogo obsoja sleherno nestrpnost in diskriminacijo ter hkrati opozarja na širši kontekst vnovičnega porasta rasizma in ksenofobije, o katerem pričajo tudi zadnji zgodovinsko-revizionistični izpadi italijanskega skrajnega desničarskega gibanja na območju, kjer biva avtohtona slovenska narodna skupnost, sem jo seveda odločno podprl.

Retsstatsprincippet i Malta efter de seneste afsløringer i forbindelse med mordet på Daphne Caruana Galizia (B9-0240/2019) SL  
 

Brez svobode medijev in ljudi, ki odgovorno opravljajo svoj poklic v službi javnosti, pade demokracija. Vse pogostejši napadi na novinarje, celo umori novinarjev v državah članicah Evropske unije, so glasen alarm tudi za demokratične institucije Evropske unije, zato je prav, da je Evropski parlament opravil razpravo v zvezi s tragičnim primerom umora malteške novinarke Daphne Caruana Galizia ter da je v končni resoluciji zavzel ostro, načelno stališče, ki sem ga tudi sam podprl z glasovanjem za resolucijo. Za zavarovanje svobode medijev, demokracije in vladavine prava v Evropski uniji je ključno, da so tako v tem kot v vsakem drugem primeru, izvedeni neodvisni in nepristranski postopki preiskave in kaznovanja storilcev. To je standard, ki ga moramo dosledno zagovarjati in zahtevati, ne glede na zadevno državo ali vsakokratno aktualno vlado. Brez načelnosti se porušijo evropske vrednote ter zahteva za njihovo spoštovanje v tretjih državah, ki jih Evropska unija spodbuja k napredku v formalni in dejanski demokratičnosti.

Situationen i Bolivia (RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019) SL  
 

Večina južnoameriških držav po prehodu v formalne demokracije ostaja polje politične polarizacije, ki ni le notranja, ampak se okrog sprememb političnih razmerij v njih redno polarizira tudi preostala mednarodna skupnost. Zapletena preteklost z izkušnjami menjav oblasti, v katere so se (na posreden način) vpletale tuje države in drugi nedržavni akterji, je še vedno težavna politična dediščina južnoameriških držav. Zato je potrebna toliko večja previdnost, na kak način in predvsem kdaj se EU pozicionira v situacijah poskusov zamenjave oblasti, kakršen se dogaja v Boliviji. Temeljno vodilo bi moralo vseskozi biti mednarodno pravo in načelo nevmešavanja v notranje zadeve države. Evropski parlament bi se moral tudi v tem v primeru spora glede legalnosti oziroma legitimnosti oblasti postaviti na stran človekovih pravic, na čelu s pravico ljudi odločati o svoji prihodnosti na svobodnih in poštenih volitvah, obsodbe vsakršnega nasilja, predvsem pa proti nasilnim prevratom oblasti in političnemu revanšizmu.
Ker predlog resolucije ne sledi temu pristopu ter se implicitno postavlja na stran enega pretendenta za oblast v Boliviji, in ker so bili zavrnjeni predlogi amandmajev, ki bi vsaj delno popravili resolucijo z obsodbo poskusa vojaškega udara ter opozarjanjem na kršitve človekovih pravic in pravic domorodcev, sem glasoval proti končnemu besedilu resolucije.

Kriminalisering af seksualundervisning i Polen (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019) SL  
 

Predlog resolucije je odziv na iniciativo poljske organizacije Pro-Prawo do Życia za sprejetje zakona, ki bi dopolnil kazenski zakonik načeloma z namenom preprečevanja in naslavljanja pedofilije, vendar bi nova določila hkrati prepovedala oz. kriminalizirala izvajanje celostne spolne vzgoje v javnem prostoru (šole) z do dvoletno zaporno kaznijo.
Kot argumentirano v predlogu resolucije, ima spolna vzgoja lahko bistvene pozitivne implikacije na kognitivni, emotivni, fizični in socialni aspekt seksualnosti. Namen tega pa je opolnomočiti otroke in mladostnike z znanjem in vrednotami za zagotavljanje svojega zdravja, dobrobiti in dostojanstva.
Še zlasti v digitalni dobi, kjer je (s pornografijo) fiktivna podoba odnosov in seksualnosti vselej dostopna, postaja vzgoja na področju spolnosti toliko bolj nujna in smiselna. Celostna spolna vzgoja je pomemben vir znanja tako za zagotavljanje preventive na področju zdravja (spolne bolezni), kot tudi (v socialnem kontekstu) za razvoj družbenih odnosov, ki temeljijo na strpnosti in enakopravnosti. Ravno pomanjkanje znanja ob spodbujanju nestrpnosti lahko vodi (med drugim) v nam dobro znane nesprejemljive dogodke, kot je nedavni fizični napad na LGBT skupnost v Ljubljani.
Na osnovi navedenih utemeljitev in v izogib amandmajev, katerih namen je bil razvodeneti in relativizirati resolucijo kot celoto, sem brez zadržka podprl predlog resolucije v njenem osnovnem besedilu.

Konsekvenserne af Thomas Cook-gruppens konkurs (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019) SL  
 

Na splošno sem nenaklonjen oblikovanju resolucij Evropskega parlamenta, ki zadevajo primer ene gospodarske družbe, ter sprejemanju posebnih pravil zanje.
V primeru Thomasa Cooka gre za družbo, katere stečaj je močno vplival in še vedno vpliva ne le na posamezne države članice, temveč na velik del EU, na notranji trg in mobilnost ljudi, predvsem pa ima močne negativne posledice za zaposlene v teh družbah.
Negativne posledice zadevnega stečaja zato zaslužijo našo pozornost in razpravo, moja bojazen pa je, da se ob osredotočanju na to in podobne velike letalske družbe in sprejemanje ukrepov za saniranje posledic njihovega propada, zanemarja primere manjših letalskih družb, katerih stečaj je prav tako ogrozil pravice ter eksistenco številnih zaposlenih in njihovih družin (nedavni primer Adrie Airways).
Zaradi tega in ker se je osnovno besedilo resolucije primarno osredotočalo na posledice stečaja za turizem v EU, sem okleval glede podpore navedeni resoluciji. Ker pa so v resoluciji vneseni nekateri elementi v prid pravicam zaposlenih ter potnikov in je s tem upoštevan tudi socialni vidik insolventnosti družb, sem resolucijo podprl.
Obžalujem, da niso bili sprejeti amandmaji, ki Komisijo pozivajo k pripravi splošne zakonodaje v korist delavcev ter potnikov in socialnega paketa za sektor letalstva.

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Vurdering af plantebeskyttelsesmidlers virkning på honningbier (B9-0149/2019) SL  
 

Na pobudo Republike Slovenije so Združeni narodi leta 2017 razglasili 20. maj za svetovni dan čebel. Glavni namen obeleževanja tega dne na svetovni ravni je krepiti zavedanje o izjemnem pomenu čebel pri zagotavljanju svetovne varnosti preskrbe s hrano.
Obeleževanje tega dne ne more in ne sme biti zgolj simbolično, temveč terja posebno pozornost pri sprejemanju ukrepov na nacionalni in evropski ravni ter konkretne ukrepe v korist čebel. Področje uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki ogrožajo čebele, je eno izmed tistih, kjer moramo težiti k najvišjim možnim standardom.
Sprememba Uredbe, kakor jo predlaga Komisija, je najnižji skupni imenovalec, ki so ga uspele najti države članice. Medtem ko je kompromis jedro politike, pa na kompromis v tem primeru ne morem pristati, saj ne upošteva znanstvenih dognanj in visokih standardov na področju varovanja okolja, h katerim se je zavezala tudi novoizvoljena predsednica Evropske komisije.
Za zaščito čebel, zdravja ljudi in varstvo okolja je nujno izvesti temeljite ocene kratkoročnih in dolgoročnih učinkov pesticidov. Zaradi vsega naštetega sem predlog resolucije, ki nasprotuje osnutku uredbe Komisije in jo poziva k predložitvi novega ustreznega predloga, brez slehernega pomisleka podprl.

Udenlandsk indblanding i valg og desinformation i nationale og europæiske demokratiske processer (B9-0108/2019, B9-0111/2019) SL  
 

Sleherno tuje vmešavanje bodisi v nacionalne bodisi v evropske volitve je nedopustno.
Pomeni napad na temeljne demokratične procese ter na pravico vsake (evropske) državljanke in (evropskega) državljana do politične participacije oz. upravljanje javnih zadev z izbiro svojih predstavnikov ali neposredno s kandidaturo za politično funkcijo.
Sodobna tehnologija na eni strani omogoča bistveno lažji pretok informacij in s tem informirano izbiro volivk in volivcev, hkrati pa povečuje tveganje za razširjanje dezinformacij, ki se ga poslužujejo tako številni državni kot nedržavni akterji.
Države članice, podjetja in (naključni) posamezniki so tarče organiziranih kibernetskih napadov z različnih delov sveta, motiviranih s finančnimi in/ali političnimi razlogi. Za odpravo njihovih posledic, še posebej pa preprečevanje vmešavanja v demokratične procese s strani tujih akterjev, je potreben uravnotežen pristop, ki prepoznava globalno naravo problema.
Poimensko izpostavljanje le ene države (Ruske federacije) ponuja alibi za potencialni in zelo verjetni očitek o politični motiviranosti resolucije Evropskega parlamenta in ni v prid namenu, za katerega se resolucija sprejema.
Zaradi tega sem se pri končnem glasovanju o besedilu celotne resolucije vzdržal.

Kontakt