Marie-Arlette CARLOTTI : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Parti socialiste (Frankrig)

Næstformand 

 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udviklingsudvalget
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udviklingsudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udviklingsudvalget
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegation til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udenrigsudvalget
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union (inkl. Libyen)
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-samarbejdet
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udenrigsudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udenrigsudvalget
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union (herunder Libyen)

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold  
- DEVE_AD(2007)386728 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik Sao Tome og Principe om fiskeri ud for Sao Tome og Principe, for perioden 1. juni 2005 – 31. maj 2006  
- DEVE_AD(2006)369871 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007-2013  
- DEVE_AD(2005)355416 -  
-
DEVE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om seksårsdagen for FARC's bortførelse af Ingrid Bétancourt  
- P6_DCL(2008)0020 - Bortfaldet  
Patrick GAUBERT , Baroness Sarah LUDFORD , Marielle de SARNEZ , Harlem DÉSIR , Marie-Arlette CARLOTTI  
Åbningsdato : 10-03-2008
Frist : 19-06-2008
Antal underskrifter : 188 - 19-06-2008
Skriftlig erklæring om konfliktdiamanter og Kimberley-processen  
- P6_DCL(2007)0021 - Bortfaldet  
Alyn SMITH , Karin RESETARITS , Luisa MORGANTINI , Marie-Arlette CARLOTTI , Anna ZÁBORSKÁ  
Åbningsdato : 26-02-2007
Frist : 29-05-2007
Antal underskrifter : 60 - 29-05-2007
Skriftlig erklæring om forsyninger til de velgørende organisationer, der er godkendt til at gennemføre EU's fødevarehjælpeprogram for de dårligst stillede  
- P6_DCL(2005)0075 - Vedtaget  
Marie-Arlette CARLOTTI , Philippe BUSQUIN , Joseph DAUL , Mario MAURO , Bogusław SONIK  
Åbningsdato : 12-12-2005
Frist : 27-03-2006
Dato for vedtagelse : 04-04-2006
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P6_TA(2006)0125
Antal underskrifter : 391 - 27-03-2006

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.