Herbert BÖSCH : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Østrig)

Formand 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Budgetkontroludvalget

Næstformand 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Budgetkontroludvalget
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Budgetkontroludvalget

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Budgetkontroludvalget
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Budgetudvalget
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Budgetudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalgsformandskonferencen
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Budgetudvalget
 • 27-09-2007 / 13-07-2009 : Delegation til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Det Midlertidige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i det Udvidede EU 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 23-05-2007 / 26-09-2007 : Delegation til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om midtvejsrevisionen af den finansielle ramme for 2007-2013  
- CONT_AD(2009)416289 -  
-
CONT 
UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om regler for frivillig graduering af direkte betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005  
- BUDG_AD(2006)378594 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF med hensyn til visse foranstaltninger, der skal forenkle momsopkrævningen og hjælpe med til at bekæmpe svig og unddragelse, og om ophævelse af visse beslutninger om at tillade fravigelser  
- CONT_AD(2006)371852 -  
-
CONT 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om den schweiziske koncern Novartis' hensynsløse opsigelsespraksis  
- P6_DCL(2008)0021 - Bortfaldet  
Herbert BÖSCH , Harald ETTL , Stephen HUGHES , André BRIE , Othmar KARAS  
Åbningsdato : 10-03-2008
Frist : 19-06-2008
Antal underskrifter : 85 - 19-06-2008

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.