Richard HOWITT : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Labour Party (Det Forenede Kongerige)

Næstformand 

  • 13-10-2014 / 01-11-2016 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien

Medlemmer 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Udenrigsudvalget
  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Underudvalget om Menneskerettigheder
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien

Stedfortræder 

  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
  • 10-10-2014 / 01-11-2016 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 194 og artikel 162, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 52a

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 53, artikel 54, bilag V

UDTALELSE om gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap med særligt henblik på de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap  
- AFET_AD(2016)577008 -  
-
AFET 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 205a

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af tiltrædelsesprotokollen til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til Ecuadors tiltrædelse af aftalen  
- AFET_AD(2016)589183 -  
-
AFET 
UDTALELSE om gennemførelse af Parlamentets henstillinger af 2010 om sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar  
- AFET_AD(2016)571491 -  
-
AFET 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 123, artikel 128, artikel 130b, artikel 135

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 128

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 130, bilag II

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om manglende passende fritidshjem for handicappede børn i EU  
- P8_DCL(2015)0009 - Bortfaldet  
Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Åbningsdato : 09-03-2015
Frist : 09-06-2015
Antal underskrifter : 175 - 10-06-2015

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse