Giles CHICHESTER : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 05-07-2011 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem
 • 06-07-2011 / 30-01-2012 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem af bestyrelsen
 • 31-01-2012 / 30-06-2014 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Det Forenede Kongerige)

Næstformand 

 • 05-07-2011 / 16-01-2012 : Europa-Parlamentet

Næstformand 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Det Panafrikanske Parlament

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Udvalget for Andragender
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Det Panafrikanske Parlament
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika
 • 05-07-2011 / 16-01-2012 : Europa-Parlamentets Præsidium
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget for Andragender

Stedfortræder 

 • 21-07-2009 / 13-09-2009 : Udvalget for Andragender
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område, og om ændring af direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 1211/2009 og forordning 531/2012  
- A7-0190/2014 -  
-
ITRE 

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om fastlæggelse af hjemstedet for Den Europæiske Unions institutioner  
- PETI_AD(2013)510780 -  
-
PETI 
UDTALELSE om nye veje til bæredygtig vækst: Bioøkonomi i Europa  
- ITRE_AD(2013)506024 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om Bedre udnyttelse af EU's miljøforanstaltninger: opbygning af tilliden gennem bedre viden og aktiv handling  
- PETI_AD(2012)496666 -  
-
PETI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013  
- ITRE_AD(2014)522868 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2014  
- ITRE_AD(2013)519558 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder  
- ITRE_AD(2013)508012 -  
-
ITRE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om medlemmers deltagelse i begivenheder, som arrangeres af tredjemand