Pat the Cope GALLAGHER : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fianna Fáil Party (Irland)

Formand 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Fiskeriudvalget
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg
 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationsformandskonferencen
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Fiskeriudvalget

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regionaludviklingsudvalget
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Det Særlige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionaludviklingsudvalget

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for EF-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2009  
- PECH_AD(2011)454553 -  
-
PECH 
UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union, Island, Liechtenstein og Norge om en EØS-finansieringsmekanisme for 2009-2014, en aftale mellem Den Europæiske Union og Norge om en norsk finansieringsmekanisme for 2009-2014, en tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island om de særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer for 2009-2014, og en tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Norge om de særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer 2009-2014  
- PECH_AD(2010)448757 -  
-
PECH 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om opfølgning af delegationen af lovgivningsmæssige beføjelser og medlemsstaternes kontrol med Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelserne  
- PECH_AD(2013)510583 -  
-
PECH 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 247/2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder  
- REGI_AD(2010)430981 -  
-
REGI 
UDTALELSE om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – årsberetning 2008  
- REGI_AD(2010)430816 -  
-
REGI 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forslag til beslutning om EU's strategi for Arktis  
- B7-0230/2014  
Forslag til beslutning om situationen for makrelfiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav  
- B7-0226/2014  

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse