Esther HERRANZ GARCÍA : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Popular (Spanien)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 14-07-2014 / 13-06-2017 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 23-11-2016 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile
 • 23-11-2016 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 14-07-2014 / 20-01-2015 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile
 • 14-07-2014 / 22-11-2016 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 21-01-2015 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 14-06-2017 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Det Særlige Udvalg om Unionens Godkendelsesprocedure for Pesticider

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om en ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering  
- AGRI_AD(2016)580516 -  
-
AGRI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien  
- AGRI_AD(2016)569814 -  
-
AGRI 

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om indførelse af en europæisk frugtdag  
- P8_DCL(2016)0130 - Bortfaldet  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Åbningsdato : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal underskrifter : 132 - 13-03-2017
Skriftlig erklæring om nødvendigheden af hurtigt at forhøje interventionspriserne for at bringe krisen inden for mælkesektoren til ophør  
- P8_DCL(2016)0069 - Bortfaldet  
José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara AGUILERA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 58 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om støtte og incitamenter til at få kvinder fra landdistrikter i arbejde  
- P8_DCL(2016)0024 - Bortfaldet  
Viorica DĂNCILĂ , Clara AGUILERA , Maria NOICHL , Paolo DE CASTRO , Eric ANDRIEU , Marc TARABELLA , Czesław Adam SIEKIERSKI , Mairead McGUINNESS , Esther HERRANZ GARCÍA , Ulrike MÜLLER , Maria HEUBUCH  
Åbningsdato : 07-03-2016
Frist : 07-06-2016
Antal underskrifter : 151 - 08-06-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse