Edit BAUER : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem
 • 24-07-2009 / 02-02-2012 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem af bestyrelsen
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Strana mad'arskej komunity- Magyar Közösség Pártja (Slovakiet)

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 16-02-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
 • 19-01-2012 / 15-02-2012 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om kønsaspekter i forbindelse med EU-rammen for de nationale strategier for integration af romaer  
- EMPL_AD(2013)514570 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om udnyttelsen af struktur- og samhørighedsfondene: erfaringer, der bør indgå i EU's fremtidige samhørighedspolitik  
- EMPL_AD(2011)462555 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om den demokratiske udfordring og solidaritet mellem generationerne  
- FEMM_AD(2010)442891 -  
-
FEMM 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om gennemførelsen af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv  
- LIBE_AD(2013)510768 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger  
- EMPL_AD(2013)508089 -  
-
EMPL 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om forbedring af tidlig diagnosticering af hjerte-kar-sygdomme hos kvinder  
- P7_DCL(2014)0003 - Bortfaldet  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Åbningsdato : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal underskrifter : 151 - 14-04-2014
Skriftlig erklæring om uddannelse og beskæftigelse for personer med autismespektrumforstyrrelser og lignende udfordringer  
- P7_DCL(2013)0025 - Bortfaldet  
Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Åbningsdato : 09-12-2013
Frist : 09-03-2014
Antal underskrifter : 160 - 10-03-2014
Skriftlig erklæring om faren for resistent tuberkulose i den europæiske region  
- P7_DCL(2013)0007 - Bortfaldet  
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Carl SCHLYTER , Esther de LANGE , Anna ROSBACH , Rebecca TAYLOR , Nirj DEVA , Eleni THEOCHAROUS , Michèle STRIFFLER , Dame Glenis WILLMOTT , Marek Henryk MIGALSKI , Marc TARABELLA , David MARTIN , Marie-Christine VERGIAT , Edit BAUER  
Åbningsdato : 15-04-2013
Frist : 15-07-2013
Antal underskrifter : 202 - 15-07-2013

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse