David CASA
 • David
  CASA
 • Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
 • Medlem
 • Malta Partit Nazzjonalista
 • Fødselsdato: 16. november 1968, Valletta

Indlæg på plenarmødet

731

Humanitære nødsituationer i Middelhavsområdet og solidaritet i EU (forhandling)

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(14)

Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (forhandling)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(3)

Gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne (forhandling)

17-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-17(17)

Gennemførelsen af den sociale søjle (forhandling)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(19)

Retssikkerhed i Malta (forhandling)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(11)

Status over det maltesiske formandskab for Rådet (forhandling)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(2)

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (forhandling)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Ordfører for betænkning

1

Skyggeordfører for betænkning

2

Ordfører for udtalelse

9

UDTALELSE om legitime foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere, der handler i almenhedens interesse, når de afslører fortrolige oplysninger fra virksomheder og offentlige organer

EMPL
13-07-2017 EMPL_AD(2017)601037

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

EMPL
08-02-2016 EMPL_AD(2016)571661

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2014

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571667

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2014

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571665

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2014

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571664

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2014

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571663

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2014: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571662

UDTALELSE om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2013

EMPL
22-01-2015 EMPL_AD(2015)539693

UDTALELSE om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2013

EMPL
08-12-2014 EMPL_AD(2014)539692

Skyggeordfører for udtalelse

2

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland

EMPL
16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om personlige værnemidler

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

Institutionelt beslutningsforslag

8

Forslag til beslutning om virksomhedernes sociale ansvar

12-03-2018 B8-0155/2018

Forslag til beslutning om bestemmelser vedrørende sommertid

31-01-2018 B8-0071/2018

Forslag til beslutning om tegnsprog og professionelle tegnsprogstolke

16-11-2016 B8-1230/2016

Fælles beslutningsforslag om ungdomsbeskæftigelse

16-07-2014 RC-B8-0027/2014

Forslag til beslutning om ungdomsbeskæftigelse

15-07-2014 B8-0051/2014

Skriftlige erklæringer

6

Skriftlig erklæring om savnede flygtningebørn

21-11-2016 P8_DCL(2016)0119 Bortfaldet

Detaljer

Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL

Åbningsdato : 21-11-2016
Frist : 21-02-2017
Antal underskrifter : 45 - 22-02-2017

Skriftlig erklæring om EU's ordning med blå indvandringskort

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Bortfaldet

Detaljer

Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES

Åbningsdato : 06-06-2016
Frist : 06-09-2016
Antal underskrifter : 29 - 07-09-2016

Skriftlig erklæring om donering af usolgte fødevarer til velgørenhedsorganisationer

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Afsluttet ved flertalsbeslutning

Detaljer

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Åbningsdato : 14-10-2015
Frist : 14-01-2016
Dato for vedtagelse : 14-01-2016
Listen over underskriverne er offentliggjort i bilag 01 til mødeprotokollen af 18-01-2016
Antal underskrifter : 388 - 15-01-2016

Skriftlig erklæring om forskelle i deklaration, sammensætning og smag af produkter på østlige og vestlige markeder i EU

06-07-2015 P8_DCL(2015)0027 Bortfaldet

Detaljer

Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Jana ŽITŇANSKÁ , Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Andor DELI , György HÖLVÉNYI , David CASA , Miroslav MIKOLÁŠIK

Åbningsdato : 06-07-2015
Frist : 06-10-2015
Antal underskrifter : 84 - 06-10-2015

Skriftlig erklæring om forebyggelse og behandling af glaukom

09-02-2015 P8_DCL(2015)0007 Bortfaldet

Detaljer

Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA

Åbningsdato : 09-02-2015
Frist : 09-05-2015
Antal underskrifter : 59 - 11-05-2015

Skriftlig erklæring om forebyggelse og behandling af hoved- og halskræft

09-02-2015 P8_DCL(2015)0006 Bortfaldet

Detaljer

Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA

Åbningsdato : 09-02-2015
Frist : 09-05-2015
Antal underskrifter : 57 - 11-05-2015

Skriftlige forespørgsler

200

  Compatibility with EU law

16-04-2018 E-002149/2018 Kommissionen

  2018 Country Report on Malta

14-03-2018 E-001550/2018 Kommissionen

  VAT on provision of yachts

12-03-2018 E-001513/2018 Kommissionen

  VAT on provision of yachts

12-03-2018 P-001512/2018 Kommissionen

  Compromising relationship between Joseph Muscat and the Azeri regime

28-04-2017 P-002993/2017 Kommissionen

  Corruption and the rule of law

27-04-2017 E-002958/2017 Kommissionen

  Return policy on migration

04-04-2017 E-002531/2017 Kommissionen

  Air pollution in the developing world

04-04-2017 E-002523/2017 Kommissionen

  EU Public Prosecutor's Office

04-04-2017 E-002522/2017 Kommissionen

  Asthma treatment in Europe

04-04-2017 E-002521/2017 Kommissionen

Mundtlige forespørgsler

3

Skriftlige stemmeforklaringer

313

 

Europa-Parlamentets sammensætning (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

13-06-2018

I voted in favour of this report which sets out the European Parliament recommendation on the future composition of the European Parliament once the UK exits the EU. The report proposes a reduction of 46 EP seats as the UK leaves the Union, and limits the redistribution of UK seats to 27 seats used to bring the distribution in line with Treaty requirements. 705 MEPs are expected to be elected in 27 Member States in the 2019 European elections. Once the European Council adopts this decision at the European Council meeting in June, Member States will roll out the necessary preparations for the European Parliament elections scheduled between 23 to 26 May 2019.

 

Aftale mellem EU og Island om supplerende regler vedrørende de ydre grænser og den fælles visumpolitik for 2014-2020 (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen)

13-06-2018

I voted in favour of the recommendation to support the agreement between the EU and Iceland because it reflects the shared responsibility for an efficient, high and uniform level of control at the external borders in compliance with fundamental freedoms and human rights. This agreement serves to conclude the arrangements for the participation of Iceland in the ISF Borders and Visa programme.

 

Status over det rekreative fiskeri i Den Europæiske Union (A8-0191/2018 - Norica Nicolai)

12-06-2018

I voted in favour of this report, as I believe that we need to monitor the impact of recreational fisheries in the EU when considering future regulations. We need to find the right way of including recreational fisheries in the next common fisheries policy. This can be achieved only after a complete evaluation based on reliable full data and a fair definition of recreational fisheries: otherwise it is going to be difficult to understand which data Member States must collect. It should be noted that the impact varies between fish stocks, from 2% to 72% of the total catch. Within this context, marine and freshwater recreational and semi-subsistence fisheries could represent a significant source of fishing mortality, have an impact on ecosystems, and interact with commercial fisheries and users of the marine and freshwater environment. However, the evidence needed to manage these fisheries is often limited and difficult to collect because of the large numbers of widely distributed small fishing vessels and individuals on the shore, exploiting highly mixed fisheries using a variety of gear types.

 

Clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler og transaktionsregistre (A8-0181/2018 - Werner Langen)

12-06-2018

I voted in favour of adopting the mandate for trilogue negotiations. The main objective of EMIR is to reduce systemic risk by increasing the transparency of the derivatives market, through different requirements. The Commission proposal to amend the EMIR Regulation simplifies the rules applicable to over-the-counter derivatives and makes them more proportionate in order to reduce costs and the regulatory burden weighing on market participants, without putting financial stability at risk. There was broad agreement in the European Parliament on this proposal, the most controversial point being the treatment of pension funds.

 

Fælles regler for civil luftfart og oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu)

12-06-2018

. ‒ The EPP line was overwhelmingly preserved. The new regulation contains, for the first time, Europe-wide rules for the registration and certification of drones. Also, the EASA will start developing risk-based safety procedures for national aviation authorities instead of the one-size-fits-all that is currently used. A risk and performance-based approach like the one adopted today is long overdue and will improve the effectiveness of our safety controls and significantly cut red tape for airlines and airports.

 

Nye tunge erhvervskøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli)

12-06-2018

. ‒ I voted in favour of this Report, which constitute a necessary step closer for the EU to meet the ambitious targets for emissions reduction in 2030, to which the transport sector must contribute. The heavy-duty vehicles (HDV) sector is a significant source of emissions, representing 5 per cent of total EU emissions, about 20 per cent of all transport emissions and close to 25 per cent of road transport emissions. Without further action this will increase to around 30 per cent in 2050. This proposal for a Regulation lays down precise requirements for the monitoring and reporting of CO2 emissions from and fuel consumption of new HDVs registered in the EU. It also implements the 2016 European Strategy for Low-Emission Mobility, whose goals include reducing greenhouse gas emissions in road transport by at least 60 per cent in 2050 and drastically reducing the emission of air pollutants.

 

Modernisering af uddannelser i EU (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka)

12-06-2018

Keeping the educational system throughout the EU updated and modernised is essential in order to keep the EU competitive. The report sends a strong signal to the Member States and regional authorities as regards the need to increase investment in education, using the European Structural and Investment Funds, and to support teachers and managers, both in the area of modern technologies and in the development of learner—centred teaching methods. High-quality education should be measured by the wealth of knowledge and skills passed on, as well as creativity and a capacity for lifelong learning. I particularly support the commitment to uphold the principles laid out in the EU New Skills Agenda as well as the employment opportunities of low-skilled adults in the EU.

 

På vej til en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz)

12-06-2018

I voted in favour of this report. I believe that we need to find ways to help the EU aquaculture industry overcome the current challenges by turning it into a more sustainable and innovative industry. The excellent quality of EU seafood should constitute a major competitive advantage for EU aquaculture; however, EU aquaculture production is stagnating in contrast with strong growth in other regions of the world. The EU should take advantage of its know-how, expertise and its values – maintaining these while exporting them to third countries which wish to access the EU seafood market. Also, the future CFP should include measures and the necessary financial means (from the new European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)) to accompany the sustainable development of a blooming EU aquaculture sector.

 

Mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes)

30-05-2018

. ‒ I voted in favour of the Commission to mobilise the European Union Solidarity Fund (EUSF) to grant financial assistance relating to forest fires in Portugal and Spain, hurricanes in France and earthquakes in Greece. The EUSF aims to enable the Union to respond in a rapid, efficient and flexible manner to emergency situations and to show solidarity with the population of regions struck by disasters. This is the first mobilisation decision of 2018 and the total amount proposed complies with the annual celling provisions for EUSF of EUR 500 million.

 

Ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2018, der ledsager forslaget om at anvende EU's Solidaritetsfond til fordel for Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal (C8-0181/2018)

30-05-2018

. ‒ I voted in favour of the draft amending budget accompanying the Commission to mobilise the European Union Solidarity Fund (EUSF) to grant financial assistance relating to forest fires in Portugal and Spain, hurricanes in France and earthquakes in Greece. This is the first mobilisation decision of 2018 and the total amount proposed complies with the annual celling provisions for EUSF of EUR 500 million.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels