Lena EK : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem
  • 20-07-2009 / 28-09-2011 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

  • 14-07-2009 / 28-09-2011 : Centerpartiet (Sverige)

Næstformand 

  • 17-09-2009 / 28-09-2011 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Kroatien

Medlemmer 

  • 16-07-2009 / 28-09-2011 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Kroatien

Stedfortræder 

  • 16-07-2009 / 28-09-2011 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
  • 16-07-2009 / 28-09-2011 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
  • 16-09-2009 / 28-09-2011 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om Kommissionens grønbog: Skovbeskyttelse og skovinformation i EU: Skovene skal rustes til klimaændringerne  
- ITRE_AD(2010)445989 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion III – Kommissionen  
- ITRE_AD(2009)427276 -  
-
ITRE 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om analyse af mulighederne for at nedbringe drivhusgasemissionerne ud over 20 % og vurdering af risikoen for udflytning af CO2-emissionskilder  
- ITRE_AD(2011)458835 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om en ny handelspolitik for Europa i forbindelse med Europa 2020-strategien  
- ITRE_AD(2011)458535 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om strategirapport 2010 om gennemførelsen af samhørighedspolitikkens programmer for perioden 2007-2013  
- ITRE_AD(2010)450898 -  
-
ITRE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om indførelse af standardiserede og forståelige europæiske energifakturaer  
- P7_DCL(2010)0035 - Bortfaldet  
Edit HERCZOG , Silvia-Adriana ȚICĂU , Lena EK , Rebecca HARMS , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Åbningsdato : 05-05-2010
Frist : 09-09-2010
Antal underskrifter : 222 - 09-09-2010

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse