György SCHÖPFLIN : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungarn)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 01-07-2014 / 12-04-2016 : Udviklingsudvalget
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udenrigsudvalget
 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland
 • 13-04-2016 / 18-01-2017 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udenrigsudvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Rådets direktiv om bestemmelser til styrkelse af den finanspolitiske ansvarlighed og den mellemfristede budgetmæssige udvikling i medlemsstaterne  
- AFCO_AD(2018)627619 -  
-
AFCO 
UDKAST TIL UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner  
- AFCO_AD(2016)587630 -  
-
AFCO 
UDTALELSE om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder  
- AFCO_AD(2016)578528 -  
-
AFCO 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om legitime foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere, der handler i almenhedens interesse, når de afslører fortrolige oplysninger fra virksomheder og offentlige organer  
- AFCO_AD(2017)607865 -  
-
AFCO 
UDTALELSE om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag  
- AFCO_AD(2016)577069 -  
-
AFCO 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet  
- AFCO_AD(2016)573149 -  
-
AFCO 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Større forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 139, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen (A8-0006/2018 - Esteban González Pons) HU  
 

2014-ben az EP önálló indítványaként került először megválasztásra a Bizottság elnöke Spitzenkandidatként. Az európai pártok számára ez a jelölés jelenti az EU „megszemélyesedését” a polgárok felé is, ezáltal az EU-s szintű hatalom láthatóvá válik és kvázi legitimmé, elszámoltathatóvá.
Azonban a Spitzenkandidaten folyamat nem szerepel a Szerződésekben, és így egy lopakodó szerződésmódosításnak is tekinthető. Mivel azonban a Néppárt számára kiemelt prioritást jelent ez az intézményesedési folyamat - még ha Szerződés ellenes is - tartózkodásommal fejeztem ki egy részt szolidaritásom, másrészt fenntartásaimat az intézménnyel kapcsolatban.

Forhandlinger med Det Forenede Kongerige efter dets meddelelse om, at det agter at udtræde af Den Europæiske Union (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) HU  
 

A határozat világosan kijelöli az EU számára a vörös vonalakat az Egyesült Királysággal való tárgyalások során. Jóllehet, az EP nem szereplője a tárgyalásoknak, azonban az EUSZ 50. cikkelye alapján a kilépési tárgyalások lezáráshoz egyetértése szükséges. Fontos momentum, hogy még a Tanács tárgyalási útmutatója előtt az EP elfogadta határozatát, hangsúlyozva, hogy a 2019-es EP-választások előtt a kilépési tárgyalásokat le kell zárni.
A tárgyalások általános elvei a következők: átláthatóság, jogi, pénzügyi és költségvetési kötelezettségek és kötelezettségvállalások teljesítése, az EU 27-ek állampolgárai érdekeinek képviselete, jogalanyok jogbiztonsága. Továbbá, kilépés előtt az Egyesült Királyság nem kezdhet harmadik országokkal kereskedelmi tárgyalásokat. Megerősíti, hogy a belső piaci és a vámunióbeli tagság magában foglalja a négy szabadság, az Európai Unió Bírósága joghatósága, az általános költségvetési hozzájárulások és az Európai Unió közös kereskedelempolitikájához való csatlakozás elfogadását.
A tárgyalások ütemezését három fázisban jelöli meg a határozat: kilépési szerződés, átmeneti megállapodások, valamint az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatáról szóló szerződés, melyek során az EP mindvégig fenntartja jogát, hogy kinyilvánítsa álláspontját a tárgyalásokról, és további állásfoglalásokat fogadjon el.
Az Egyesült Királysággal továbbra is jó kapcsolatokat szeretnénk fenntartani, de a tárgyalások során saját EU-s és nemzeti érdekeinket szeretnénk érvényesíteni, szavazatommal ezért is támogattam a határozatot.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse