Kader ARIF : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Parti socialiste (Frankrig)

Næstformand 

  • 17-09-2009 / 15-05-2012 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

Medlemmer 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om International Handel
  • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Udvalget om International Handel

Stedfortræder 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udenrigsudvalget
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Udenrigsudvalget

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om modernisering af offentlige indkøb  
- INTA_AD(2011)467305 -  
-
INTA 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, hvad angår Tjenesten for EU's Optræden Udadtil  
- INTA_AD(2010)445674 -  
-
INTA 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion III – Kommissionen  
- INTA_AD(2012)478612 -  
-
INTA 
UDTALELSE om Parlamentets holdning til budgetforslaget for 2012 som ændret af Rådet - alle sektioner  
- INTA_AD(2011)467325 -  
-
INTA 
UDTALELSE om socialpolitikkens eksterne dimension, fremme af arbejdsstandarder og sociale standarder og de europæiske virksomheders sociale ansvar  
- INTA_AD(2011)454446 -  
-
INTA 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om anerkendelsen af jobs i redningstjenesten som risikofyldte erhverv og indførelsen af en europæisk statut  
- P7_DCL(2010)0015 - Bortfaldet  
Véronique DE KEYSER , Kader ARIF , Alejandro CERCAS , Stephen HUGHES , Stavros LAMBRINIDIS  
Åbningsdato : 24-03-2010
Frist : 08-07-2010
Antal underskrifter : 160 - 08-07-2010

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse