Britta THOMSEN : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Socialdemokratiet (Danmark)

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mercosur
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan og EU-Usbekistan og for Forbindelserne med Tadsjikistan, Turkmenistan og Mongoliet
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Det Særlige Udvalg om den Finansielle, Økonomiske og Sociale Krise
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 04-06-2013 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN)

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om grønbogen "Fra udfordringer til muligheder: mod en fælles strategisk ramme for EU-finansiering af forskning og innovation"  
- FEMM_AD(2011)465037 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om udvikling af jobpotentialet i en ny, bæredygtig økonomi  
- FEMM_AD(2010)440172 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om betænkning om meddelelse fra Kommissionen: Europæisk partnerskab om en indsats mod kræft  
- FEMM_AD(2010)431010 -  
-
FEMM 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder  
- ITRE_AD(2013)508012 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem  
- ITRE_AD(2011)469856 -  
-
ITRE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om indførelse af en europæisk dag for anerkendelse af ofrene for europæisk kolonisering og kolonislaveri.  
- P7_DCL(2013)0002 - Bortfaldet  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Åbningsdato : 15-04-2013
Frist : 15-07-2013
Antal underskrifter : 116 - 15-07-2013
Skriftlig erklæring om Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet  
- P7_DCL(2012)0037 - Bortfaldet  
Britta THOMSEN , Mikael GUSTAFSSON , Barbara MATERA , Antonyia PARVANOVA , Raül ROMEVA i RUEDA  
Åbningsdato : 19-11-2012
Frist : 19-02-2013
Antal underskrifter : 287 - 07-02-2013
Skriftlig erklæring om undervægtige mannequiner  
- P7_DCL(2011)0033 - Bortfaldet  
Britta THOMSEN , Edit BAUER , Eva-Britt SVENSSON , Marc TARABELLA , Marina YANNAKOUDAKIS  
Åbningsdato : 22-06-2011
Frist : 27-10-2011
Antal underskrifter : 74 - 27-10-2011

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om medlemmers deltagelse i begivenheder, som arrangeres af tredjemand