• Thijs   BERMAN  

Thijs BERMAN : Ordfører for udtalelse - 7. valgperiode 

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - Årsberetning 2012  
- ECON_AD(2013)519461 -  
-
ECON 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011, Sektion III – Kommissionen (COM(2012)0436-  
- DEVE_AD(2013)502101 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2011  
- DEVE_AD(2013)502096 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler og procedurer for gennemførelse af instrumenterne for Unionens optræden udadtil  
- DEVE_AD(2012)489521 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond (EUF) for regnskabsåret 2010  
- DEVE_AD(2012)478625 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, sektion III – Kommissionen  
- DEVE_AD(2012)478620 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, Sektion III – Kommissionen  
- DEVE_AD(2011)456782 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2009  
- DEVE_AD(2011)456781 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om politikudfordringer og budgetmidler for en bæredygtig Europæisk Union efter 2013  
- DEVE_AD(2011)454368 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og garantier for projekter uden for Den Europæiske Union  
- DEVE_AD(2010)450631 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om Parlamentets holdning til budgetforslaget for 2011 som ændret af Rådet – Alle sektioner  
- DEVE_AD(2010)448855 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, hvad angår Tjenesten for EU's Optræden Udadtil  
- DEVE_AD(2010)445739 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om mandatet for trepartsmødet om forslaget til budget for 2011  
- DEVE_AD(2010)441036 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om prioriteringer for 2011-budgettet – Sektion III – Kommissionen  
- DEVE_AD(2010)439388 -  
-
DEVE