Thijs BERMAN : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partij van de Arbeid (Nederlandene)

Formand 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udviklingsudvalget
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationsformandskonferencen
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Det Særlige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udviklingsudvalget
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Underudvalget om Menneskerettigheder

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetkontroludvalget
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetkontroludvalget
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Økonomi- og Valutaudvalget

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - Årsberetning 2012  
- ECON_AD(2013)519461 -  
-
ECON 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011, Sektion III – Kommissionen (COM(2012)0436-  
- DEVE_AD(2013)502101 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2011  
- DEVE_AD(2013)502096 -  
-
DEVE 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om diversitet for visse store selskaber og grupper  
- DEVE_AD(2013)519686 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen  
- ECON_AD(2013)516664 -  
-
ECON 
UDTALELSE om den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension  
- DEVE_AD(2012)480555 -  
-
DEVE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om beskyttelse af forbrugere af finansielle tjenesteydelser mod åger  
- P7_DCL(2013)0017 - Bortfaldet  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Åbningsdato : 07-10-2013
Frist : 07-01-2014
Antal underskrifter : 78 - 08-01-2014

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse