Jean-Marie CAVADA : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 21-01-2015 : Nouveau Centre-UDI (Frankrig)
 • 22-01-2015 / 30-06-2015 : Nous Citoyens (Frankrig)
 • 01-07-2015 / 01-09-2015 : Bündnis C (Tyskland)
 • 02-09-2015 / 01-07-2019 : Génération Citoyens (Frankrig)

Næstformand 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Retsudvalget
 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Retsudvalget

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Retsudvalget
 • 14-07-2014 / 01-10-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Mashreq-landene
 • 14-07-2014 / 01-10-2017 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 19-01-2017 / 23-01-2017 : Retsudvalget

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 31-08-2015 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 01-09-2015 / 18-01-2017 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's undersøgelser  
- JURI_AD(2019)630425 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser  
- JURI_AD(2017)597398 -  
-
JURI 
UDTALELSE om procedurer og praksis i forbindelse med kommissærhøringer, erfaringer fra 2014  
- JURI_AD(2015)551952 -  
-
JURI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester  
- JURI_AD(2018)628386 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier  
- JURI_AD(2018)627900 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027  
- JURI_AD(2018)627030 -  
-
JURI 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Mindre forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille mindre forespørgsler til skriftlig besvarelse til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 130a, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Ophavsret på det digitale indre marked (A8-0245/2018 - Axel Voss) FR  
 

Le Parlement européen en adoptant aujourd’hui la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique a parfaitement compris la gravité de la situation en saisissant la chance unique qui lui été offerte de préserver pour les années à venir les auteurs, les créateurs, les interprètes, les éditeurs de presse et les journalistes.
Il fallait que cette question soit tranchée en faveur de la protection des contenus qui illustrent si bien à travers l’histoire de nos pays, nos aspirations à l’originalité et à la vivacité de nos cultures et à la préservation de l’activité journalistique qui, dans sa diversité, est le socle de nos démocraties européennes. C’est pourquoi je me suis battu depuis plus de deux ans et demi pour arriver à ce que ce texte soit adopté.

Aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) FR  
 

J’ai voté cette directive en cours depuis fin 2015 et qui marque une étape importante dans la définition de règles communes au niveau de l'UE pour les contrats numériques.
Les espoirs et les efforts étaient donc grands en ce qui concerne cette nouvelle approche consistant à introduire des règles facilitant et sécurisant l’achat et la vente transfrontaliers de biens matériels et de contenus numériques.
Un juste équilibre a été trouvé ici entre les intérêts légitimes du consommateur et les obligations du fournisseur.

Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) FR  
 

Cette législature a consacré une attention prioritaire aux questions de la fraude et de l’évasion fiscales et de leur blanchiment.
Nous devons nous engager pour un système international plus juste et une mondialisation équitable fondée sur des règles partagées par tous. Nous devons soutenir une lutte résolue contre les pratiques de sous-imposition et d’évasion fiscale, qui tienne compte des enjeux liés au numérique, en particulier pour les plateformes.
Partageant l’ambition du Parlement européen, j’ai voté ce rapport et souhaite que le Conseil européen appelle à participer directement au processus d’adoption des règles dans le domaine fiscal, conformément à la communication de la Commission du 15 janvier 2019 relative au passage à la majorité qualifiée.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om støtte til "Odysseus"-initiativet med henblik på relancering af den europæiske volontørtjeneste  
- P8_DCL(2016)0105 - Bortfaldet  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Åbningsdato : 03-10-2016
Frist : 03-01-2017
Antal underskrifter : 91 - 04-01-2017
Skriftlig erklæring om fremme og beskyttelse af ytringsfrihed og mediefrihed  
- P8_DCL(2016)0010 - Bortfaldet  
Richard SULÍK , Pavel SVOBODA , Bernd LUCKE , Angel DZHAMBAZKI , Igor ŠOLTES , Jean-Marie CAVADA , Javier NART , Helga TRÜPEL , Nicola CAPUTO , István UJHELYI , Afzal KHAN  
Åbningsdato : 01-02-2016
Frist : 01-05-2016
Antal underskrifter : 139 - 02-05-2016
Skriftlig erklæring om forbuddet mod tredjepartsejerskab af spillere inden for europæisk sport  
- P8_DCL(2015)0066 - Bortfaldet  
Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE  
Åbningsdato : 11-11-2015
Frist : 11-02-2016
Antal underskrifter : 95 - 12-02-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om medlemmers deltagelse i begivenheder, som arrangeres af tredjemand