Herbert REUL : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-07-2014 / 06-07-2017 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

  • 01-07-2014 / 06-07-2017 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Medlemmer 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø
  • 19-01-2017 / 04-07-2017 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Stedfortræder 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transport- og Turismeudvalget
  • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
  • 19-01-2017 / 26-03-2017 : Transport- og Turismeudvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald  
- ITRE_AD(2016)582211 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg  
- ITRE_AD(2015)546728 -  
-
ITRE 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Mulige udviklingstendenser og justeringer i Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) DE  
 

Ich habe gegen diesen Bericht gestimmt, weil er Forderungen enthält, die nicht meinen Vorstellungen von der Weiterentwicklung der Europäischen Union und insbesondere der Wirtschafts- und Währungsunion entsprechen. Ich glaube fest an Europa, den Euro und die Europäische Union, und die EU muss und wird sich weiterentwickeln. Dieser Bericht enthält dafür auch einige positive Ansätze, aber ebenso Punkte, die ich aufgrund sehr offener Formulierungen in dieser Form nicht unterstützen kann. Deshalb habe ich in der Endabstimmung gegen den Bericht gestimmt.

Budgetmæssig kapacitet for euroområdet (A8-0038/2017 - Reimer Böge, Pervenche Berès) DE  
 

Ich habe gegen diesen Bericht gestimmt, weil er Forderungen enthält, die nicht meinen Vorstellungen von der Weiterentwicklung der Europäischen Union und insbesondere der Wirtschafts- und Währungsunion entsprechen. Ich glaube fest an Europa, den Euro und die Europäische Union, und die EU muss und wird sich weiterentwickeln. Dieser Bericht enthält dafür auch einige positive Ansätze, aber ebenso Punkte, die ich aufgrund sehr offener Formulierungen in dieser Form nicht unterstützen kann. Deshalb habe ich in der Endabstimmung gegen den Bericht gestimmt.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse