Anja WEISGERBER : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 14-07-2009 / 21-10-2013 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

  • 14-07-2009 / 21-10-2013 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Tyskland)

Medlemmer 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  • 16-09-2009 / 21-10-2013 : Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene
  • 16-09-2009 / 21-10-2013 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
  • 19-01-2012 / 21-10-2013 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Stedfortræder 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  • 16-09-2009 / 21-10-2013 : Delegationen for Forbindelserne med Canada
  • 19-01-2012 / 21-10-2013 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked  
- ENVI_AD(2012)494475 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om motorkøretøjers støjniveau  
- IMCO_AD(2012)487784 -  
-
IMCO 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler for så vidt angår oplysninger til offentligheden om receptpligtige lægemidler  
- IMCO_AD(2010)439346 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk agentur for lægemiddelvurdering for så vidt angår information til offentligheden om receptpligtige humanmedicinske lægemidler  
- IMCO_AD(2010)439345 -  
-
IMCO 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse