Michael CRAMER : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Formand 

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Transport- og Turismeudvalget

Medlemmer 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Transport- og Turismeudvalget
  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalgsformandskonferencen
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Nordmakedonien
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transport- og Turismeudvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet  
- TRAN_AD(2011)467175 -  
-
TRAN 
UDTALELSE om procedurer og praksis i forbindelse med kommissærhøringer, erfaringer fra 2014  
- TRAN_AD(2015)549387 -  
-
TRAN 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af forordning (EU) 2018/[] og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009 og (EF) nr. 661/2009  
- TRAN_AD(2019)627562 -  
-
TRAN 
UDTALELSE Samhørighedspolitikken og det tematiske mål "fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalse i vigtige netinfrastrukturer"— artikel 9, stk. 7, i forordningen om fælles bestemmelser  
- TRAN_AD(2018)616793 -  
-
TRAN 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU  
- TRAN_AD(2017)597693 -  
-
TRAN 

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Marokko (A8-0027/2019 - Alain Cadec) EN  
 

. – The European Court of Justice has noted that this fisheries agreement is applicable to ʻwaters under the sovereignty or jurisdictionʼ of the Kingdom of Morocco. However, in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea, the waters over which the coastal State is entitled to exercise sovereignty or jurisdiction are limited to waters adjacent to and under its sea territory or its exclusive economic zone.
Bearing this in mind, the territory of Western Sahara is not part of the territory of the Kingdom of Morocco; the waters adjacent to the territory of Western Sahara do not fall within the Moroccan fishing zone covered by this agreement, as Western Sahara is illegally occupied by Morocco.
Sinn Féin supports Western Saharaʼs struggle for self-determination and we oppose any economic agreement between the EU and Morocco that compromises the resources of the Saharawi people and their exploitation under Moroccoʼs illegal occupation. For these reasons we voted against this agreement.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse