Helga TRÜPEL : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Næstformand 

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
  • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Kultur- og Uddannelsesudvalget

Medlemmer 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
  • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Kultur- og Uddannelsesudvalget

Stedfortræder 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetudvalget
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetudvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020  
- CULT_AD(2017)610693 -  
-
CULT 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte former for anvendelse af værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet  
- CULT_AD(2017)595579 -  
-
CULT 
UDTALELSE om kontrol af registret og sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper  
- BUDG_AD(2016)576859 -  
-
BUDG 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne  
- CULT_AD(2019)628678 -  
-
CULT 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) for regnskabsåret 2017  
- CULT_AD(2019)628679 -  
-
CULT 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier  
- CULT_AD(2018)627931 -  
-
CULT 

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Individuelle beslutningsforslag  
Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Antagelige forslag henvises til det korresponderende udvalg, som afgør, hvilken procedure der skal anvendes. Artikel 143

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om fremme og beskyttelse af ytringsfrihed og mediefrihed  
- P8_DCL(2016)0010 - Bortfaldet  
Richard SULÍK , Pavel SVOBODA , Bernd LUCKE , Angel DZHAMBAZKI , Igor ŠOLTES , Jean-Marie CAVADA , Javier NART , Helga TRÜPEL , Nicola CAPUTO , István UJHELYI , Afzal KHAN  
Åbningsdato : 01-02-2016
Frist : 01-05-2016
Antal underskrifter : 139 - 02-05-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse