Jorgo CHATZIMARKAKIS : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Freie Demokratische Partei (Tyskland)

Formand 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 21-06-2011 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetkontroludvalget
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationsformandskonferencen
 • 12-09-2011 / 18-01-2012 : Fiskeriudvalget
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2011 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 22-06-2011 / 05-07-2011 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 27-06-2011 / 27-07-2011 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 19-01-2012 / 06-09-2012 : Fiskeriudvalget
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetkontroludvalget

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om bedre adgang til finansiering for SMV'er  
- IMCO_AD(2012)496659 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014 – 2020)  
- CONT_AD(2012)486029 -  
-
CONT 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for EF-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2010  
- PECH_AD(2012)478379 -  
-
PECH 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om fødevarekrisen, svindel i fødevarekæden og kontrollen heraf  
- IMCO_AD(2013)516893 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om CARS 2020: Handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig bilindustri i Europa  
- IMCO_AD(2013)510661 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om genindustrialisering af Europa med henblik på at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed  
- IMCO_AD(2013)504038 -  
-
IMCO 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om fremme af den almene juridiske viden i undervisningen  
- P7_DCL(2013)0013 - Bortfaldet  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Åbningsdato : 09-09-2013
Frist : 09-12-2013
Antal underskrifter : 58 - 10-12-2013
Skriftlig erklæring om beskyttelse af børn i tilfælde af bortførelse bl.a. i forbindelse med forældremyndighedstvister  
- P7_DCL(2013)0012 - Bortfaldet  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Åbningsdato : 09-09-2013
Frist : 09-12-2013
Antal underskrifter : 91 - 10-12-2013
Skriftlig erklæring om medarbejderes og brandmænds heltemodige indsats på atomkraftværket Fukushima Daiichi  
- P7_DCL(2011)0023 - Bortfaldet  
Niki TZAVELA , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Edit HERCZOG , Georgios KOUMOUTSAKOS , Fiorello PROVERA  
Åbningsdato : 09-05-2011
Frist : 15-09-2011
Antal underskrifter : 156 - 16-09-2011

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse