Alexander Nuno PICKART ALVARO : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 26-01-2012 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Freie Demokratische Partei (Tyskland)

Næstformand 

 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Europa-Parlamentet

Næstformand 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetudvalget

Medlemmer 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Iran
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Det Særlige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013
 • 22-11-2010 / 18-01-2012 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Europa-Parlamentets Præsidium

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 21-11-2010 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 16-09-2009 / 07-02-2012 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetudvalget
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om fastlæggelse af hjemstedet for Den Europæiske Unions institutioner  
- BUDG_AD(2013)514622 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)  
- LIBE_AD(2011)469719 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1104/2008 om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II)  
- BUDG_AD(2010)439250 -  
-
BUDG 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område, og om ændring af direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 1211/2009 og forordning 531/2012  
- LIBE_AD(2014)523069 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede investeringsfonde  
- BUDG_AD(2013)522865 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om oprettelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020  
- BUDG_AD(2012)496587 -  
-
BUDG 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om indførelse af en europæisk dag mod mobning og vold i skoler  
- P7_DCL(2012)0028 - Afsluttet ved flertalsbeslutning  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Roberta ANGELILLI , Maria BADIA i CUTCHET , Keith TAYLOR  
Åbningsdato : 10-09-2012
Frist : 17-01-2013
Dato for vedtagelse : 17-01-2013
Underskriftsliste : P7_PV(2013)02-04(ANN02)
Antal underskrifter : 385 - 17-01-2013
Skriftlig erklæring til minde om Václav Havel, tidligere præsident for Tjekkoslovakiet og Den Tjekkiske Republik og menneskerettighedsforkæmper, og i anerkendelse af hans virke  
- P7_DCL(2012)0018 - Bortfaldet  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Edit HERCZOG , Zuzana ROITHOVÁ  
Åbningsdato : 17-04-2012
Frist : 17-07-2012
Antal underskrifter : 141 - 05-07-2012
Skriftlig erklæring om terrorisme og ekstremisme i Pakistan  
- P7_DCL(2011)0016 - Bortfaldet  
Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA  
Åbningsdato : 04-04-2011
Frist : 07-07-2011
Antal underskrifter : 68 - 07-07-2011

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse