Edite ESTRELA : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista (Portugal)

Næstformand 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mercosur
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik  
- EMPL_AD(2013)506246 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr og om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009  
- EMPL_AD(2013)506249 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitet og om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF  
- FEMM_AD(2011)475925 -  
-
FEMM 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om social beskyttelse for alle, inklusive selvstændige erhvervsdrivende  
- FEMM_AD(2013)519823 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tildeling af koncessionskontrakter  
- EMPL_AD(2012)486119 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde  
- FEMM_AD(2012)489607 -  
-
FEMM 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om fremme af en international pigedag  
- P7_DCL(2011)0039 - Vedtaget  
Véronique MATHIEU HOUILLON , Roberta ANGELILLI , Edite ESTRELA , Jean LAMBERT , Katarína NEVEĎALOVÁ  
Åbningsdato : 26-09-2011
Frist : 09-01-2012
Dato for vedtagelse : 15-12-2011
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P7_TA(2011)0593
Antal underskrifter : 404 - 15-12-2011
Skriftlig erklæring om efterforskning efter skifergas- og -olieforekomster  
- P7_DCL(2011)0032 - Bortfaldet  
Philippe JUVIN , José BOVÉ , Edite ESTRELA , Corinne LEPAGE , Anna ROSBACH  
Åbningsdato : 06-06-2011
Frist : 06-10-2011
Antal underskrifter : 91 - 06-10-2011

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse