Pier Antonio PANZERI : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 30-08-2017 : Partito Democratico (Italien)
 • 31-08-2017 / 01-07-2019 : Articolo UNO – Movimento Democratico e Progressista (Italien)

Formand 

 • 13-10-2014 / 08-02-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union
 • 22-10-2014 / 08-02-2017 : Delegationsformandskonferencen
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Underudvalget om Menneskerettigheder

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udenrigsudvalget
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union
 • 13-10-2014 / 21-10-2014 : Delegationsformandskonferencen
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udenrigsudvalget
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalgsformandskonferencen
 • 09-02-2017 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union

Stedfortræder 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetudvalget
 • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetudvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om gennemførelse af GSP-forordningen (EU) nr. 978/2012  
- AFET_AD(2019)623949 -  
-
AFET 
UDTALELSE om den næste FFR: Forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020  
- AFET_AD(2018)610546 -  
-
AFET 
UDTALELSE om kvinder, ligestilling og klimaretfærdighed  
- AFET_AD(2017)609665 -  
-
AFET 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning)  
- AFET_AD(2017)599593 -  
-
AFET 
UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side  
- AFET_AD(2016)592207 -  
-
AFET 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo)  
- AFET_AD(2016)584014 -  
-
AFET 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Mindre forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille mindre forespørgsler til skriftlig besvarelse til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 130a, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om ludomani  
- P8_DCL(2014)0013 - Bortfaldet  
Nicola CAPUTO , Patrizia TOIA , Flavio ZANONATO , Fulvio MARTUSCIELLO , Alessandra MORETTI , Luigi MORGANO , Silvia COSTA , Renata BRIANO , Dario TAMBURRANO , Marco AFFRONTE , Pier Antonio PANZERI , Alessia Maria MOSCA , Isabella DE MONTE , Christel SCHALDEMOSE  
Åbningsdato : 15-12-2014
Frist : 15-03-2015
Antal underskrifter : 105 - 11-03-2015

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse