Adam GIEREK : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Unia Pracy (Polen)

Medlemmer 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Stedfortræder 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Canada
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om ændring af direktiv 2003/35/EF  
- ITRE_AD(2015)541321 -  
-
ITRE 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr  
- ITRE_AD(2016)582215 -  
-
ITRE 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) (B8-0477/2018) PL  
 

Preferowana przez niektórych opcja nierealnego „ambitnego ograniczania” funkcjonowania gospodarek niektórych krajów członkowskich poprzez lansowanie polityki całkowitej dekarbonizacji, jest niezgodna z ustaleniami paryskimi COP21. Ustalono tam bowiem, że w okresie najbliższych 30 lat celem winno nastąpić zrównanie emisji CO2 z absorpcją tego skądinąd „gazu życia”.
Należy zatem skoncentrować się na:
– ograniczaniu emisji poprzez realny wzrost efektywności energetycznej w całym łańcuchu przepływu energii, co sugerowałem jako autor projektu sprawozdania dot. przekształcenia dyrektywy na ten temat, a nie jak o tym później błędnie zdecydowano, tj. poprzez (chce tego KE) narzucanie ograniczeń konsumpcji energii na rynku konsumenta;
– absorpcji androgenicznego CO2 wg projektu rządu RP;
– pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych i nuklearnych.
Każde narzucanie wielkości limitów emisji winno być związane z emisją na jednostkę energii. W przeciwnym razie promowane będą gospodarczo jedne (silniejsze) państwa członkowskie, zaś poszkodowane inne (słabsze). Jestem przeciwny nierealnej antywęglowej polityce całkowitej dekarbonizacji (zerowa emisja). Brak w rezolucji propozycji stopniowego dochodzenia, bez odrzucania paliw kopalnych, do możliwie szybkiego zbalansowania emisji. Wstrzymałem się więc od poparcia tego projektu.

Ophavsret på det digitale indre marked (A8-0245/2018 - Axel Voss) PL  
 

Głosowałem przeciwko projektowi z uwagi na wciąż kontrowersyjne zapisy w szczególności art. 13. Idealnym rozwiązaniem byłoby znalezienie „złotego środka”, jednak ani stanowisko sprawozdawcy, ani podejście różnych komisji i grup politycznych w złożonych w ogromnej liczbie poprawek plenarnych (ponad 250) takiego środka nie zapewnia. Jeśli skłonny byłbym zgodzić się z poprawionymi zapisami art. 11, to wciąż zastrzeżenia budzi art. 13 projektu dyrektywy, który wprowadza obowiązek filtrowania internetu celem ochrony praw autorskich oraz odpowiedzialność prawną dostawców usług internetowych za treści zamieszczane przez ich użytkowników.
Zgadzam się z tezą, że twórcom, artystom i dziennikarzom należy się odpowiednie wynagrodzenie. Jednak przepisy w obecnej formie mogą wywołać nieprzewidywalne konsekwencje i szkody: z jednej strony dla praw obywateli (swobody wypowiedzi i ekspresji artystycznej), a z drugiej dla innowacyjnych przedsięwzięć funkcjonujących w sieci oraz całego rynku cyfrowego. Dostawcy usług w internecie będą bowiem zobligowani do wprowadzenia specjalnych filtrów w celu uniknięcia grożących im konsekwencji za ewentualne naruszenie praw autorskich. A te nie tylko są zawodne i kosztowne, ale w nieunikniony sposób będą prowadzić do daleko idącej cenzury przekazywanych przez obywateli treści.
Konstruktywnym kompromisem wobec tych zapisów było stanowisko przyjęte przez komisję IMCO, które w lepszy sposób zachowywało równowagę pomiędzy interesami obywateli i przedsiębiorców a branżą medialną, jednak zostało odrzucone.

Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) PL  
 

Głosowałem za przyjęciem pakietu w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ stanowi on odpowiedź na kwestie ograniczonej dostępności zasobów naturalnych przy jednoczesnym uwzględnieniu ich kluczowej roli w generowaniu dobrobytu. Model takiej gospodarki opiera się na idei utrzymania w obiegu jak najwyższej jakości produktów i materiałów możliwie jak najdłużej oraz minimalizuje wykorzystanie zasobów i generowanie odpadów w całym cyklu życia tych produktów i materiałów. Wyniki osiągniętego porozumienia w tzw. trylogu są zadowalające, aczkolwiek nie w pełni uwzględniają obecną sytuację w poszczególnych państwach członkowskich, tak aby dla każdego z nich zmiany dyrektywy były bodźcem do dalszego rozwoju i ulepszania gospodarki odpadami, a także do rozwijania gospodarki o obiegu zamkniętym. Ustanowione cele powinny być osiągalne pod względem technicznym i technologicznym w sposób zrównoważony.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om integration af idrætsundervisning med henblik på at udvikle idrætstalenterne hos lovende handicappede skolebørn og ikke-handicappede skolebørn på en bæredygtig måde  
- P8_DCL(2016)0080 - Bortfaldet  
Hannu TAKKULA , Ivan JAKOVČIĆ , Adam GIEREK , Marc TARABELLA , Theodoros ZAGORAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Santiago FISAS AYXELÀ , Morten LØKKEGAARD , Merja KYLLÖNEN , Jozo RADOŠ , Virginie ROZIÈRE , Tiziana BEGHIN  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 71 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om en fælles kamp mod terrorisme  
- P8_DCL(2016)0028 - Bortfaldet  
József NAGY , Monika BEŇOVÁ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ruža TOMAŠIĆ , Tomasz Piotr PORĘBA , Adam GIEREK , Ivan ŠTEFANEC , Alessandra MUSSOLINI , Salvatore Domenico POGLIESE , Elisabetta GARDINI , Edward CZESAK  
Åbningsdato : 11-04-2016
Frist : 11-07-2016
Antal underskrifter : 71 - 12-07-2016
Skriftlig erklæring om en mere effektiv og samordnet gennemførelse af EU's makroregionale strategier  
- P8_DCL(2015)0016 - Bortfaldet  
Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ  
Åbningsdato : 27-04-2015
Frist : 27-07-2015
Antal underskrifter : 79 - 28-07-2015

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse