Luis de GRANDES PASCUAL : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Popular (Spanien)

Formand 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Det Andinske Fællesskab

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transport- og Turismeudvalget
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Det Andinske Fællesskab
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationsformandskonferencen
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transport- og Turismeudvalget

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udenrigsudvalget
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Retsudvalget
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i MERCOSUR
 • 25-05-2016 / 18-01-2017 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 19-01-2017 / 30-01-2018 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udenrigsudvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Retsudvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om civilretlige bestemmelser om robotteknologi  
- TRAN_AD(2016)589230 -  
-
TRAN 
UDKAST TIL UDTALELSE om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration  
- TRAN_AD(2015)565012 -  
-
TRAN 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Fængselssystemer og -forhold (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron) ES  
 

Como secretario general de la delegación española del Grupo PPE y en nombre de esta, estoy de acuerdo con la idea sustantiva de la Resolución del Parlamento Europeo sobre condiciones y sistemas penitenciarios, pero los apartados 21 y 29 no los podemos aceptar porque el acercamiento de presos es una historia vinculada al sufrimiento de muchas víctimas inocentes del fenómeno terrorista en España. Tampoco podemos olvidar que la política de dispersión de presos ha jugado un papel crucial para la derrota de la organización terrorista ETA.

Rammeaftale mellem EU og Kosovo om de generelle principper for Kosovos deltagelse i EU-programmer (A8-0207/2017 - Ulrike Lunacek) ES  
 

En mi propio nombre y derecho y representando a la delegación española del Grupo PPE en calidad de secretario general, quiero manifestar, en relación con la aprobación por el Parlamento del Acuerdo Marco entre la Unión Europea y Kosovo sobre los principios generales de la participación de Kosovo en los programas de la Unión, que nos hemos abstenido en el voto final ya que el Acuerdo no afecta en modo alguno a la posición de los Estados Miembros que, como España, no han reconocido la declaración unilateral de Kosovo como Estado independiente.
Por otra parte, hacemos constar que no compartimos el contenido de la «breve justificación» con que la ponente acompaña la Resolución. Dicho texto no ha sido sometido en ningún momento a enmiendas y posterior votación ni en la Comisión de Asuntos Exteriores ni en el Pleno.
Finalmente, lamentamos que en la Resolución la mención de Kosovo no vaya acompañada de su correspondiente asterisco y nota a pie de página.

2016-rapport om Kosovo (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek) ES  
 

En mi propio nombre y derecho, y representando a la delegación española del Grupo PPE en calidad de secretario general, quiero manifestar que hemos votado en contra de la Resolución sobre el informe de 2016 de la Comisión sobre Kosovo porque contiene una serie de afirmaciones respecto de ese territorio contrarias a las posiciones de aquellos Estados miembros que, como España, no reconocen a Kosovo como Estado independiente.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse