Frieda BREPOELS : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-01-2013 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-01-2013 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgien)

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udenrigsudvalget
 • 16-09-2009 / 30-01-2013 : Delegationen for Forbindelserne med Japan
 • 16-09-2009 / 30-01-2013 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 19-01-2012 / 30-01-2013 : Udenrigsudvalget

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Transport- og Turismeudvalget
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 16-09-2009 / 30-01-2013 : Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene
 • 19-01-2012 / 30-01-2013 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 19-01-2012 / 30-01-2013 : Underudvalget om Menneskerettigheder

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked  
- ENVI_AD(2012)494475 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet  
- ENVI_AD(2012)487783 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger: opfølgning på TDIP-Udvalgets betænkning  
- AFET_AD(2012)487735 -  
-
AFET 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om bekæmpelse af kolorektal cancer i EU  
- P7_DCL(2010)0068 - Vedtaget  
Pavel POC , Frieda BREPOELS , Cristian-Silviu BUŞOI , Jo LEINEN , Alojz PETERLE  
Åbningsdato : 20-09-2010
Frist : 20-12-2010
Dato for vedtagelse : 25-11-2010
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P7_TA(2010)0451
Antal underskrifter : 411 - 25-11-2010
Skriftlig erklæring om en forordning til begrænsning af indholdet af industrielt fremstillede transfedtsyrer i fødevarer  
- P7_DCL(2010)0030 - Bortfaldet  
Alyn SMITH , Åsa WESTLUND , Frieda BREPOELS , Jim HIGGINS , Marit PAULSEN  
Åbningsdato : 19-04-2010
Frist : 09-09-2010
Antal underskrifter : 228 - 09-09-2010
Skriftlig erklæring om glaucomom  
- P7_DCL(2010)0001 - Bortfaldet  
Frieda BREPOELS , Françoise GROSSETÊTE , Vittorio PRODI , Antonyia PARVANOVA , Miroslav OUZKÝ  
Åbningsdato : 18-01-2010
Frist : 06-05-2010
Antal underskrifter : 168 - 07-05-2010

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse