Christel SCHALDEMOSE : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socialdemokratiet (Danmark)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Japan
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Stedfortræder 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 14-07-2014 / 14-05-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Canada
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 15-05-2017 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Det Særlige Udvalg om Unionens Godkendelsesprocedure for Pesticider

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling!  
- ENVI_AD(2018)620875 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om en europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer  
- ENVI_AD(2018)612292 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om årlig beretning om EU's konkurrencepolitik 2016  
- IMCO_AD(2017)609616 -  
-
IMCO 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om årlig beretning om EU's konkurrencepolitik  
- IMCO_AD(2016)589273 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/XXX [forordningen om offentlig kontrol] og om ophævelse af forordning (EF) nr. 834/2007  
- ENVI_AD(2015)549119 -  
-
ENVI 

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Ophavsret på det digitale indre marked (A8-0245/2018 - Axel Voss)  
 

Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet bakker grundlæggende op om, at kunstnere skal have en rimelig betaling for brug af deres værker.
De europæiske regler til beskyttelse af ophavsrettigheder har længe været forældede og har ikke været skræddersyet til en digital virkelighed.
Det er vigtigt at understrege, at dette direktiv pålægger udbydere af onlinedelingstjenester nye forpligtelser, men at disse forpligtelser ikke er rettet mod brugerne af disse.
Kommissionens oprindelige direktivforslag var uacceptabelt, og det har gennem hele lovgivningsprocessen været en prioritet for Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet, at der blev indsat robuste beskyttelsesforanstaltninger. Disse beskyttelsesforanstaltninger har skullet værne om en lang række legitime grunde til at benytte sig af ophavsrettighedsbeskyttet materiale. Derfor er karikaturer, anmeldelser o.l., der benytter sig af ophavsrettighedsbeskyttet materiale, ikke omfattet af direktivets bestemmelser.
Det har ligeledes været en prioritet, at en række platforme skulle undtages fra direktivet, så eksempelvis online encyklopædier, open source-platforme og platforme med et uddannelses- eller forskningsmæssigt formål nu ikke længere er underlagt direktivet.
Direktivet har også indsat visse undtagelser for nye og mindre virksomheder. Vi vil følge direktivets påvirkning af disse virksomheder nøje.
Skulle direktivet have utilsigtede konsekvenser i forhold til direktivets undtagelser eller dets implementering generelt, vil vi forlange en hurtig revision af direktivet.

Ændringer til Parlamentets forretningsorden (A8-0462/2018 - Richard Corbett)  
 

Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge.
Socialdemokratiet mener, at forslaget i denne betænkning har en stor svaghed, idet revisionen er frivillig for europaparlamentarikere. Vi mener, revisionen skal være obligatorisk for alle.
Det er for os afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, at kontrollen udøves af fagprofessionelt personale, og at samtlige europaparlamentarikere underlægges ens og effektive kontrolsystemer.

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)  
 

Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge. Det er afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, at kontrollen udøves af fagprofessionelt personale, og at samtlige europaparlamentarikere underlægges ens og effektive kontrolsystemer. Vi støtter derfor ethvert konstruktivt og realistisk forslag, der sigter mod at opnå dette.
Vi mener, at Europa-Parlamentet kun bør have ét hjemsted. Alene dette vurderes at kunne frigøre op mod 10 % af parlamentets budget.
Vi støtter initiativer, der sigter mod at hjælpe ofre for seksuel chikane i Europa-Parlamentet. Vi mener dog, at disse initiativer kan iværksættes inden for den nuværende budgetramme og uden at forøge det samlede budget.
Vi afviser ethvert forslag om markante forøgelser af parlamentets budget. Storbritanniens udmeldelse efterlader et økonomisk hul i EU-budgettet, og vi mener i denne forbindelse, at det vil være passende at reducere parlamentets budget og prioritere bedre inden for disse budgetrammer.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Individuelle beslutningsforslag  
Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Antagelige forslag henvises til det korresponderende udvalg, som afgør, hvilken procedure der skal anvendes. Artikel 143

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om en fælles reaktion på Zikavirussen  
- P8_DCL(2016)0060 - Bortfaldet  
Csaba MOLNÁR , Miriam DALLI , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Carlos ZORRINHO , Birgit COLLIN-LANGEN , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Jytte GUTELAND , Christel SCHALDEMOSE , Angélique DELAHAYE  
Åbningsdato : 06-06-2016
Frist : 06-09-2016
Antal underskrifter : 47 - 07-09-2016
Skriftlig erklæring om EU's forbindelser med tredjelande, der drager direkte fordel af korruption i EU  
- P8_DCL(2016)0032 - Bortfaldet  
Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL  
Åbningsdato : 11-04-2016
Frist : 11-07-2016
Antal underskrifter : 90 - 12-07-2016
Skriftlig erklæring om diabetes  
- P8_DCL(2016)0008 - Afsluttet ved flertalsbeslutning  
Nicola CAPUTO , Therese COMODINI CACHIA , Christel SCHALDEMOSE , Sirpa PIETIKÄINEN , Dame Glenis WILLMOTT , Marc TARABELLA , Simona BONAFÈ , Daciana Octavia SÂRBU , Bogdan Brunon WENTA , Nicola DANTI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marisa MATIAS , Marlene MIZZI , Elena GENTILE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Enrico GASBARRA , Tibor SZANYI , Renato SORU , Luigi MORGANO , Theodoros ZAGORAKIS , Damiano ZOFFOLI , Ricardo SERRÃO SANTOS , Renata BRIANO , Carlos ZORRINHO , Isabella DE MONTE , Silvia COSTA , Brando BENIFEI  
Åbningsdato : 01-02-2016
Frist : 01-05-2016
Dato for vedtagelse : 02-05-2016
Underskriftsliste : P8_PV(2016)05-09(ANN02)
Antal underskrifter : 405 - 02-05-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Kontakt