Wolfgang BULFON : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 18-01-2007 / 13-07-2009 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier 

  • 18-01-2007 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Østrig)

Medlemmer 

  • 31-01-2007 / 27-03-2007 : Retsudvalget
  • 01-02-2007 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien og Den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt Samarbejde (SAARC)
  • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien
  • 28-03-2007 / 13-07-2009 : Regionaludviklingsudvalget

Stedfortræder 

  • 25-01-2007 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Canada
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Canada

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edb-reservationssystemer  
- IMCO_AD(2008)404772 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om Fællesskabets strategi for nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer  
- IMCO_AD(2007)390568 -  
-
IMCO 

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.