Emmanouil ANGELAKAS : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem

Nationale partier 

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Nea Dimokratia (Grækenland)

Medlemmer 

  • 11-10-2007 / 13-07-2009 : Regionaludviklingsudvalget
  • 11-10-2007 / 13-07-2009 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland

Stedfortræder 

  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om en aktiv dialog med borgerne om EU  
- REGI_AD(2009)416667 -  
-
REGI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder  
- IMCO_AD(2008)415148 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1775/2005 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet  
- IMCO_AD(2008)400706 -  
-
IMCO 

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om 2011 som det europæiske år for frivilligt arbejde  
- P6_DCL(2008)0030 - Vedtaget  
Marian HARKIN , Gisela KALLENBACH , Emmanouil ANGELAKAS , Mieczysław Edmund JANOWSKI , Joel HASSE FERREIRA  
Åbningsdato : 09-04-2008
Frist : 15-07-2008
Dato for vedtagelse : 02-09-2008
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P6_TA(2008)0389
Antal underskrifter : 454 - 10-07-2008

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.