Victor BOŞTINARU : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 16-04-2018 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Næstformand
 • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Næstformand

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Rumænien)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Regionaludviklingsudvalget
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udenrigsudvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regionaludviklingsudvalget

Stedfortræder 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om International Handel
 • 02-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Albanien
 • 19-01-2017 / 28-10-2018 : Udvalget om International Handel
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2015 for regnskabsåret 2015, Sektion III – Kommissionen  
- REGI_AD(2015)549331 -  
-
REGI 
UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020  
- REGI_AD(2015)549306 -  
-
REGI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014  
- REGI_AD(2018)626678 -  
-
REGI 
UDTALELSE om EU's strategi over for Iran efter atomaftalen  
- INTA_AD(2016)582110 -  
-
INTA 
UDTALELSE om statusrapport om vedvarende energi  
- REGI_AD(2016)578466 -  
-
REGI 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om anlæggelsen af den strategiske transportvej Via Carpathia i EU's østlige regioner  
- P8_DCL(2016)0019 - Bortfaldet  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Åbningsdato : 07-03-2016
Frist : 07-06-2016
Antal underskrifter : 61 - 08-06-2016
Skriftlig erklæring om Karpaterregionen i EU  
- P8_DCL(2015)0073 - Bortfaldet  
Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Åbningsdato : 14-12-2015
Frist : 14-03-2016
Antal underskrifter : 47 - 15-03-2016
Skriftlig erklæring om en mere effektiv og samordnet gennemførelse af EU's makroregionale strategier  
- P8_DCL(2015)0016 - Bortfaldet  
Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ  
Åbningsdato : 27-04-2015
Frist : 27-07-2015
Antal underskrifter : 79 - 28-07-2015

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse