Renate WEBER : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 16-11-2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem
 • 17-11-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 09-09-2015 : Partidul Naţional Liberal (Rumænien)
 • 10-09-2015 / 18-09-2018 : Independent (Rumænien)
 • 19-09-2018 / 01-07-2019 : ALDE Romania (Rumænien)

Næstformand 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 11-11-2014 : Udvalget for Andragender
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 16-11-2014 : Udenrigsudvalget
 • 14-07-2014 / 16-11-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Det Andinske Fællesskab
 • 12-11-2014 / 16-11-2014 : Udvalget for Andragender
 • 09-01-2015 / 18-01-2017 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 08-05-2015 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Israel
 • 28-10-2015 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Underudvalget om Menneskerettigheder

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om legitime foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere, der handler i almenhedens interesse, når de afslører fortrolige oplysninger fra virksomheder og offentlige organer  
- EMPL_AD(2017)601037 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om indskrænkning af civilsamfundets spillerum i udviklingslandene  
- AFET_AD(2017)603109 -  
-
AFET 
UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om civilretlige bestemmelser om robotteknologi  
- EMPL_AD(2016)584250 -  
-
EMPL 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Større forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 139, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om EU's ordning med blå indvandringskort  
- P8_DCL(2016)0057 - Bortfaldet  
Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES  
Åbningsdato : 06-06-2016
Frist : 06-09-2016
Antal underskrifter : 29 - 07-09-2016
Skriftlig erklæring om EU's forbindelser med tredjelande, der drager direkte fordel af korruption i EU  
- P8_DCL(2016)0032 - Bortfaldet  
Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL  
Åbningsdato : 11-04-2016
Frist : 11-07-2016
Antal underskrifter : 90 - 12-07-2016
Skriftlig erklæring om bekæmpelse ad ungdomsarbejdsløshed i EU  
- P8_DCL(2016)0017 - Bortfaldet  
Claudia ȚAPARDEL , Deirdre CLUNE , Cătălin Sorin IVAN , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Renate WEBER , Marc TARABELLA , István UJHELYI , Daciana Octavia SÂRBU , Csaba SÓGOR , Cristian-Silviu BUŞOI , Hugues BAYET  
Åbningsdato : 07-03-2016
Frist : 07-06-2016
Antal underskrifter : 214 - 08-06-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse