• Sebastian Valentin   BODU  

Sebastian Valentin BODU : Skyggeordfører for udtalelse - 7. valgperiode 

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater  
- JURI_AD(2014)526293 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2013/36/EU og 2009/110/EF og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF  
- JURI_AD(2013)523013 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010  
- JURI_AD(2013)521523 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 77/91/EØF og 82/891/EF, af direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF og 2011/35/EF og af forordning (EU) nr. 1093/2010  
- JURI_AD(2013)502043 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug)  
- JURI_AD(2012)486201 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige sanktioner i forbindelse med insiderhandel og kursmanipulation  
- JURI_AD(2012)486199 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer  
- JURI_AD(2012)483717 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske sociale iværksætterfonde  
- JURI_AD(2012)485841 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske venturekapitalfonde  
- JURI_AD(2012)485839 -  
-
JURI