Philippe BUSQUIN : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 13-09-2004 / 13-07-2009 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier 

 • 13-09-2004 / 13-07-2009 : Parti Socialiste (Belgien)

Medlemmer 

 • 15-09-2004 / 13-12-2006 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 14-12-2006 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer

Stedfortræder 

 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om nanovidenskab og nanoteknologi: En europæisk handlingsplan for 2005-2009  
- ENVI_AD(2006)370108 -  
-
ENVI 
UDTALELSE Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Sikkerhedsforskning: De Næste Skridt  
- ITRE_AD(2005)353422 -  
-
ITRE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om behovet for en omfattende strategi for bekæmpelse af kræft  
- P6_DCL(2007)0052 - Vedtaget  
Antonios TRAKATELLIS , Françoise GROSSETÊTE , Karin JÖNS , Philippe BUSQUIN , Adamos ADAMOU  
Åbningsdato : 21-05-2007
Frist : 27-09-2007
Dato for vedtagelse : 11-10-2007
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P6_TA(2007)0434
Antal underskrifter : 435 - 27-09-2007
Skriftlig erklæring om forsyninger til de velgørende organisationer, der er godkendt til at gennemføre EU's fødevarehjælpeprogram for de dårligst stillede  
- P6_DCL(2005)0075 - Vedtaget  
Marie-Arlette CARLOTTI , Philippe BUSQUIN , Joseph DAUL , Mario MAURO , Bogusław SONIK  
Åbningsdato : 12-12-2005
Frist : 27-03-2006
Dato for vedtagelse : 04-04-2006
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P6_TA(2006)0125
Antal underskrifter : 391 - 27-03-2006

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.