Angelika NIEBLER : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem
 • 14-11-2004 / 13-07-2009 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Tyskland)

Formand 

 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Golfstaterne, herunder Yemen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Udvalgsformandskonferencen
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Golfstaterne, herunder Yemen

Stedfortræder 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008  
- ITRE_AD(2007)390456 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lagring af data behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentlige elektroniske kommunikationstjenester og om ændring af direktiv 2002/58/EF  
- ITRE_AD(2005)364724 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer  
- ITRE_AD(2005)349832 -  
-
ITRE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om de liberale erhvervs betydning for Europa  
- P6_DCL(2008)0056 - Bortfaldet  
Professor Doktor Angelika NIEBLER , Stefano ZAPPALA' , Patrizia TOIA , Françoise GROSSETÊTE , Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES  
Åbningsdato : 16-06-2008
Frist : 23-10-2008
Antal underskrifter : 209 - 23-10-2008

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.

Kontakt