Alejandro CERCAS : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Medlemmer 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Canada
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Stedfortræder 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
  • 16-09-2009 / 06-10-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Israel
  • 16-09-2009 / 06-10-2009 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
  • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på sæsonarbejde  
- EMPL_AD(2011)464974 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en kombineret ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at tage ophold og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat  
- EMPL_AD(2010)439114 -  
-
EMPL 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om oprettelsen af et direktorat for handicap under Europa Kommissionen  
- P7_DCL(2014)0007 - Bortfaldet  
Marian HARKIN , Alejandro CERCAS , Cecilia WIKSTRÖM , Nessa CHILDERS , Ádám KÓSA , Csaba SÓGOR , Edward MCMILLAN-SCOTT , Csaba ŐRY , Antigoni PAPADOPOULOU , Gay MITCHELL , Kinga GÖNCZ  
Åbningsdato : 16-01-2014
Frist : 16-04-2014
Antal underskrifter : 125 - 17-04-2014
Skriftlig erklæring om udarbejdelse af en fælles protokol om fejring af Europadagen i alle medlemsstater  
- P7_DCL(2013)0021 - Bortfaldet  
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR , Hannu TAKKULA , Jean Louis COTTIGNY , Santiago FISAS AYXELÀ , Joseph DAUL , Alejandro CERCAS , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Salvador GARRIGA POLLEDO , Andrej PLENKOVIĆ , Dominique RIQUET , José Manuel FERNANDES , Francisco SOSA WAGNER  
Åbningsdato : 21-10-2013
Frist : 21-01-2014
Antal underskrifter : 77 - 23-01-2014
Skriftlig erklæring om anerkendelsen af jobs i redningstjenesten som risikofyldte erhverv og indførelsen af en europæisk statut  
- P7_DCL(2010)0015 - Bortfaldet  
Véronique DE KEYSER , Kader ARIF , Alejandro CERCAS , Stephen HUGHES , Stavros LAMBRINIDIS  
Åbningsdato : 24-03-2010
Frist : 08-07-2010
Antal underskrifter : 160 - 08-07-2010

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse