Claude TURMES : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-07-2014 / 19-06-2018 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

  • 01-07-2014 / 19-06-2018 : Déi Gréng - Les Verts (Luxembourg)

Medlemmer 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  • 14-07-2014 / 19-06-2018 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
  • 19-01-2017 / 19-06-2018 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Stedfortræder 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  • 14-07-2014 / 19-06-2018 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien
  • 19-01-2017 / 19-06-2018 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler og generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser  
- ITRE_AD(2018)604503 -  
-
ITRE 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020  
- ITRE_AD(2018)609632 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om de retlige og operationelle rammer for det europæiske e-tjenesteydelseskort indført ved forordning ... [ESC Regulation]  
- ITRE_AD(2017)601268 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et europæisk e-tjenesteydelseskort og dertil knyttede administrative faciliteter  
- ITRE_AD(2017)601274 -  
-
ITRE 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Mindre forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille mindre forespørgsler til skriftlig besvarelse til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 130a, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om fordoblingen af Nord Stream-rørledningens kapacitet  
- P8_DCL(2016)0023 - Bortfaldet  
Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO  
Åbningsdato : 07-03-2016
Frist : 07-06-2016
Antal underskrifter : 182 - 08-06-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse