• Jean   LAMBERT  

Jean LAMBERT : Ordfører for udtalelse - 8. valgperiode 

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier  
- EMPL_AD(2018)627615 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse af højt kvalificerede arbejdstagere  
- EMPL_AD(2017)597413 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren  
- EMPL_AD(2017)593891 -  
-
EMPL